МашIом щыухъумэгъэнхэу

Лэжьыгъэ хьасэхэр, гъэ­тIылъыпIэхэр, техникэр машIом щыухъумэ­гъэнхэм ищыкIэгъэ шап­хъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр Мыекъопэ къэлэ администрацием ыуплъэкIугъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх УФ-м и МЧС и Гъэ­IорышIапIэу АР-м щыIэм МыекъуапэкIэ ыкIи Мые­къопэ районымкIэ иотдел ипащэу Барцо Рус­лъан, ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэмкIэ, мэкъумэщ хъыз­мэтымкIэ гъэIорышIапIэ­хэм яспе­циалистхэр, нэмыкIхэр.

Iоныгъо уахътэм лэжьыгъэр машIом щыухъумэгъэныр, мэзхэр, чъыгхэр, куандэхэр, къэгъагъэхэр зыщагъэтIысхьэгъэ чIыпIэ­хэм закъыщимыштэным лъыплъэгъэныр ары пшъэ­рылъ шъхьаIэу яIагъэр. УплъэкIунхэм къадыхэ­лъытагъэу, хьасэхэр къа­кIухьагъэх, лэжьыгъэр зы­щаIыгъыр, техникэр къаплъыхьагъэх, машIор къэ­мыхъуным ищыкIэгъэ шап­хъэхэр зэрагъэцакIэ­хэрэр зэрагъэлъэгъугъ.

ЩыкIагъэу къыхагъэщыгъэхэр зэрэдагъэзы­жьырэм ащ фэгъэзэгъэ ведомствэхэр лъыплъэщтых.
(Тикорр.).