Мазэм ыкIэм нэс

Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм зимыушъомбгъуным фытегъэ­псыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм ащыщэу УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд цIыф­хэм фэIо-фашIэхэр зэрафигъэцакIэхэрэр нахь къызэрыкIонэу ышIыгъагъ.

Ар джыри бэдзэогъу мазэу тызыхэтым ыкIэм нэс лъигъэ­кIотагъ. Мы мазэр екIыфэкIэ пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу фондым пенсиехэмрэ нэмыкI ахъщэ тынхэмрэ ыгъэпсыщтых, кIилъытыкIыжьыщтых, цIыфхэм упчIэу яIэхэм джэуапхэр къаритыжьыщтых.

Мэлылъфэгъу мазэм къы­щы­ублагъэу пенсиехэм анахьыбэр, процент 70-р, «унэе ка­би­нетым» е къэралыгъо фэIо-фа­шIэхэм япортал къащатыгъэ лъэIу тхылъхэм къапкъырыкIыхэзэ агъэпсых. ЦIыфым ыныбжь нэсыгъэу, ау электроннэ шIыкIэр ыгъэфедэн амал имыIэмэ, фондым испециалистхэр телефоным­кIэ фытеохэшъ, пенсиер ыгъэ­псымэ шIоигъомэ зыщагъэгъуа­зэ. Ар хэушъхьафыкIыгъэ актым щыгъэнэфагъэу, ащкIэ тхылъхэр фагъэхьазырых.

Джащ фэдэу ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ органхэм Iоф ащызышIэхэрэр цIыфхэм пенси­ем игъэпсын ищыкIэгъэ тхылъхэм яугъоинкIэ IэпыIэгъу афэ­хъух. ЗыгорэкIэ IофшIэпIэ чIы­пIэр къезытыгъэм, хъарзы­нэщым е нэмыкI организацием игъом къэбарыр къаIэкIимы­гъэхьагъэмэ, аIэкIэлъым къыпкъырыкIыхэзэ пенсиер агъэ­на­фэ. Нэужым къэбар тедзэ горэ къафэкIожьымэ, икIэрыкIэу пенсиер къыфалъытэжьы.

Пенсионерым ыныбжь илъэс 80-м зынэсыкIэ страхованиемкIэ пенсиеу къыратырэм къы­хэхъо. Мы илъэсым ар сомэ 11372,5-рэ мэхъу. Мэлылъфэгъум къыщегъэжьагъэу ащ зыныбжь нэсыхэрэр чIыпIэ ор­ганхэм яIофышIэхэм ежь-ежьырэу къыхагъэщых. Бэдзэогъум ыкIэм нэс аущтэу щытыщт.

Сэкъатныгъэ зиIэхэм я Феде­ральнэ реестрэ итхагъэм те­тэу мы купхэм ахахьэхэрэм пенсие­хэмрэ социальнэ ахъщэ тынхэм­рэ афагъэнафэх. ЦIыфэу сэ­къатныгъэ зиIэм лъэIу тхылъыр ытынэу ары ныIэп ищыкIагъэр, адрэхэр фондым испециалистхэм къаугъоищтых.

Ащ имызакъоу, гъэтхапэм и 1-м къыщегъэжьагъэу цIыфым сэкъатныгъэ иIэ зэрэхъугъэм игъэнэфэни нахь къызэрыкIоу щыт. Медико-социальнэ экс­пертизэм екIолIэн имыщыкIа­гъэу, псауныгъэм икъэухъу­мэнкIэ уч­реждением тхылъэу къы­гъэ­хьазырыгъэхэм къапкъы­рыкIыхэзэ купэу зыхахьэрэр фагъэнафэ. Ари чъэпыогъум и 1-м нэс джащ фэдэу щытыщт.

Темыр шъолъырым исхэм пенсиеу афагъэнафэрэр адрэхэм анахьыб ыкIи районэу зыщыпсэухэрэм елъытыгъ. Ау ар пенсионерым илъэсым зэ лъэIу тхылъкIэ къыушыхьатыжьын фаеу законым къыщеIо. Мы мазэр екIыфэкIэ а шапхъэри техыгъэщт, цIыфыр зыщыпсэу­рэр фондым ичIыпIэ органэу зэпхыгъэм испециалистхэм ежь-ежьырэу агъэунэфыщт.

Джащ фэдэу пенсионерым ежь нэмыкI горэм цыхьэ фишIыгъэу ипенсие къаIихынэу ыгъэ­псыгъэмэ (пенсия по доверенности), законым къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, илъэсым зэ ар къыушыхьатын фае. Урысыем щымыпсэурэ пенсионерэу социальнэ пенсие къызтефэхэрэми ежьхэм ашъхьэкIэ екIуа­лIэ­хэу, лъэIу тхылъыр атымэ ары зафагъэнафэрэр. Илъэс къэс мы тхылъыри бгъэкIэжьын фаеу щыт. Бэдзэогъу мазэм ыкIэм нэс мы шапхъэхэри къагъэу­цугъэх.

Ны мылъкум къыхэхыгъэу ахъщэ тын къыфэкIонэу уна­гъом ыгъэпсын фит. Ащ пае тхылъхэр ытыгъэу, ахъщэр къызфакIощтыгъэхэм чъэпыгъум и 1-м нэс япIалъэ икIыгъэмэ, ПенсиехэмкIэ фондым екIолIэнхэ ищы­кIагъэп.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу