КъызэIуахынэу агъэнафэ

Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым «глаукомный кабинет» къыщызэIуахыщт. Нэхэм зэряIазэхэрэ лъэныкъом хэхъоныгъэхэр фашIынхэу гухэлъ зэрашIыгъэм мыр къыдыхэлъытагъ. ЫпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ кабинетыр къызэIуахыным фэшI шIэгъэн фаехэм атегущыIэнхэу Краснодар къикIыгъэ специалистхэр республикэм къеблэгъагъэх. Бэдзэогъум и 14-м къыщегъэжьагъэу и 17-м нэс ахэр тишъолъыр щыIэщтых. «Микрохирургия глаза» зыфиIорэ клиникэм иIофышIэхэу Татьяна Сотниковар, Сергей Петровыр, Елена Быкинар Адыгеим псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем IукIагъэх. ЗэдэгущыIэгъум къыдыхэлъытагъэу мы лъэныкъомкIэ рес­публикэм амалэу иIэхэр, хэ­хъоныгъэу ышIын ылъэкIыщтхэр агъэнэфагъэх, Адыгэ респуб­ликэ клиническэ сы­мэджэщым «глаукомный кабинет» къыщызэIуахын алъэ­кIыщтмэ зэха­фыгъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.