Къафэнагъэр мэкIэдэд

Адыгеим ичIыгулэжьхэм бжыхьэсэ лэжьыгъэу апхъы­гъа­гъэм щыщэу аIожьынэу къафэнагъэр мэкIэдэд. Пстэ­умкIи ар гектар 106825-рэ хъущтыгъ. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ бэдзэогъум и 14-м тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, ащ ипроцент 75-р Iуахыжьыгъах.

Рапсым иIожьын зыщаухыгъэхэр муниципальнэ образованиехэм ахэтых. ЗэкIэмкIи гектар 10178-рэ зэрэхъущтыгъэр. Шэуджэн ыкIи Мыекъопэ районхэм, Мыекъуапэ, Адыгэкъалэ ячIыгулэжьхэм мы культурэр Iуахыжьыгъах, Джэджэ, Кощхьэблэ ыкIи Теуцожь районхэм макIэу къафэнагъ. ГурытымкIэ лъытагъэу центнер 23,5-рэ ащ къы­рахы. Джэджэ районым мыщкIэ пэрытныгъэр ыIыгъ. Зы рапс гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 32,6-рэ къеты.

Лэжьыгъэ анахь шъхьаIэр, коцыр, ары къэнагъэр. Ащ гектар 92154-рэ рагъэубытыгъагъ. БлэкIыгъэ илъэсым аIожьынэу халъхьэгъагъэм нахьи ар мин фэдизкIэ нахьыб. Мы уахътэм Iуахыжьыгъэр гектар 65896-рэ мэхъу. ГурытымкIэ лъытагъэу зы гектарым центнер 51,8-рэ къырахы. ПстэумкIи тонн 341189-рэ къаугъоижьыгъ.

Шэуджэн районым ичIыгулэжьхэр къырахыжьырэмкIэ апэ ишъыгъэх. Коц гектар 14150-у апхъыгъагъэм щыщэу 9850-р аIожьыгъах. Зым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 56,7-рэ къырахы, тонн 55897-рэ аугъоижьыгъ.

Джэджэ районыр мэкIэдэдэу ыуж къенэ. Ащ ичIыгулэжьхэм пстэумкIи коц гектар 23721-рэ халъхьэгъагъ, 16008-р аIожьыгъ. Зы гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 56,4-рэ къырахы. Ахэм коцэу аугъоижьыгъэр тонн 90346-рэ мэхъу.

Анахьыбэу хэзгъэкIыгъэр, ар процент 82-рэ, Кощхьэблэ районым ичIыгулэжьхэр ары. Коц гектар 14710-у апхъыгъа­гъэм щыщэу Iуахыжьынэу къафэнагъэр минитIум тIэкIу ехъу ныIэп. КъырахыжьырэмкIэ апэ имытхэми, ари макIэу пIон плъэкIыщтэп. Зы коц гектарым, гурытым­кIэ лъытагъэу, центнер 52,6-рэ къеты.

Лэжьыгъэр зытырахыжьырэр къэ­кIощт илъэсым Iуахыжьыщт бжыхьасэхэм афагъэхьазыры. Мыгъэ джыри рапс зыпхъын гухэлъ зиIэхэм ащ пае чIыгур ажъожьы.

ХЪУТ Нэфсэт.