Дарья Шопинар зыукIыгъэр игъашIэ хьапсым дэсыщт

Мыекъуапэ щыщ пшъэшъэжъыеу илъэс 16 зыныбжь Дарья Шопинар зыукIыгъэ Андрей Курниковым игъэшIэрэ хьапс тыралъхьагъ.

Тыгъуасэ мыщ фэдэ унашъо ышIыгъ Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум. Илъэс 47-рэ зыныбжь хъулъфыгъэм егъэ­зыгъэ Iоф хэлъэу зыныбжь имыкъугъэм шъхьакIо зэрэрихыгъэм, нэужым ар зэриукIыгъэм къыхэкIэу агъэмысагъ.

Хьыкумым зэригъэунэфыгъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 24-м цIыф макIэ зыдэщыIэ псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъ дэжь Мыекъуапэ щыпсэурэ хъулъфыгъэр илъэс 16 зыныбжь пшъэшъэжъыем тебани шъхьакIо рихыгъ. Нэужым бзэджашIэм пшъэдэкIыжь пхъашэ зэрэрагъэхьыщтыр къыгурыIуи, ар ытхьэлагъ ыкIи имылъку ытыгъугъ.

Зыныбжь имыкъугъэ пшъэшъэжъыем мэзитфым ехъурэ лъыхъугъэх.

Къэралыгъо гъэпщынакIом ышIыгъэ унашъом хьыкумым дыригъашти, лажьэ зиIэр игъашIэм хьапсым дэсынэу пшъэ­дэкIыжь тырилъхьагъ.

(Тикорр.).