Iэгуаор анахьыбэрэ дэзыдзагъэхэр

Апшъэрэ купым хэт футбол ешIакIохэу къэ­лапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дэзыдзагъэ­хэр къахэтэгъэщых.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ икапитанэу «Зенит» иешIакIоу Артем Дзюбэ зэкIэми апэ ишъыгъ. Гъогогъу 16 къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ. ГъэшIэгъоныр 16-м щыщэу 6-р пенальтикIэ хъагъэм зэрэри­дзагъэр ары.

«Арсенал» щешIэрэ Евгений Луценкэм гъогогъу 15 къэлап­чъэм Iэгуаор дидзагъ. Е. Луцен­кэр апэ ишъы шIоигъоми, пенальтир бэрэ ыгъэцакIэрэп.
«Ростов» иешIакIоу Эльдар Шомуродовыр, «Зенит» хэтэу Сердар Азмун, «Спартак» бэмышIэу аштэгъэ Александр Соболевыр, ЦСКА-м иешIакIоу Никола Влашич, нэмыкIхэри къэлапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дэзыдзагъэхэм ахалъытэх.

Зигугъу къэтшIыгъэ командэхэм мыгъэ ешIэгъу тIурытIу къафэнагъэр. «Зенит» «Оренбург» ыкIи «Ростов» адешIэщт. А. Дзюбэрэ С. Азмунрэ къэлапчъэм Iэгуаор дадзэнымкIэ амалышIухэр яIэх.

«Арсенал» иIофхэр нахь хьы­лъэх. «Урал» ыкIи «Уфа» ястадионхэм ащешIэщт. ЦСКА-р «Локомотив» ыкIи «Тамбов» аIукIэщт.

Командэхэм къыдахыщт чIыпIэхэм ямызакъоу, ешIакIо­хэм къэлапчъэм Iэгуаор зэ­рэда­дзэщтым ипчъагъэ тшIэрэп.

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэ­къокъу нахь гъэшIэгъон къэзы­шIыхэрэ ешIакIохэм та­лъыплъэщт, ягъэхъагъэхэм ахагъэхъощтэу тэгугъэ.

 ЕмтIылъ Нурбый.