Нахь лъэшыр терэкIу

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум хэлэжьэрэ командэхэм илъэс ешIэгъур шIэхэу аухыщт.

Бэдзэогъум и 15 — 16-м ыкIи и 22-м кIэух зэIукIэгъухэр яIэщтых.

ЧIыпIэхэр

Я 28-рэ ешIэгъухэм ауж командэхэр чIыпIэу зыдэщытхэм, очко пчъагъэу яIэм шъузэпяплъ.

1. «Зенит» — 66
2. «Локомотив» — 51
3. «Краснодар» — 48
4. ЦСКА – 47
5. «Ростов» — 44
6. «Уфа» — 37
7. «Динамо» — 35
8. «Урал» — 35
9. «Рубин» — 34
10. «Арсенал» — 34
11. «Спартак» — 33
12. «Шъачэ» — 33
13. «Ахмат» — 31
14. «Тамбов» — 28
15. «Крылья Советов» — 27
16. «Оренбург» — 24.

Я 29-рэ ешIэгъухэр

15.07, 16:00
«Урал» — «Арсенал»
15.07, 16:00
«Крылья Советов» — «Краснодар»
15.07, 20:30
«Зенит» — «Оренбург»
16.07, 18:00
«Уфа» — «Динамо»
16.07, 18:00
«Рубин» — «Ростов»
16.07, 20:30
«Локомотив» — ЦСКА
16.07, 20:30
«Тамбов» — «Шъачэ»

ШъунаIэ тешъудз:

Бэдзэогъум и 19-м ешIэщтхэр: «Краснодар» — «Динамо»

«Краснодар» ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыным фэшI къыфэнэгъэ ешIэгъухэр къыхьынхэ фае. «Крылья Советов» Самара апшъэрэ купым къыхэнэжьыным фэбанэ, ащи текIоныгъэр къыдихы шIо­игъу. Хэта нахь лъэшыр, хэта зинасып къыхьыщтыр? «Локомотив», ЦСКА, «Ростов» — ахэри мэгугъэх, медальхэм апэблагъэх.

Ауж къинагъэхэм ягумэкIы­гъохэри къыдгурэIох. ЕшIэгъухэр хьылъэу кIощтых, текIоныгъэр хэт къыдихыщтми, спорт шапхъэ­хэм атетэу командэхэр ешIэнхэу, футбол дахэ къагъэлъэгъонэу афэтэIо. Нахь лъэшым текIоныгъэр къыдерэх!

 ЕмтIылъ Нурбый.