ЗэхъокIыныгъэу фэхъугъэр бэп

Мыекъуапэ ибаскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» 2020 – 2021-рэ илъэс ешIэгъум зыфегъэхьазыры.

— 2019 — 2020-рэ илъэс зэнэкъокъум елъытыгъэмэ, тикомандэ зэхъокIыныгъэу фэхъугъэр бэп, — къытиIуагъ «Динамо- МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Къалэу Тамбов ибаскетбол клуб щешIэщтыгъэ Владимир Чичакиныр «Динамо-МГТУ-м» къедгъэблэгъагъ. ЕшIэкIо ныбжьыкIэхэу тштэщтхэм тахэдэнэу уахътэ тиI.

Адыгеим иеджапIэхэм аще­джэхэрэ кIалэхэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэм А. Синельниковыр лъэплъэ. «Динамо- МГТУ-м» нахь диштэщтхэр командэм аштэщтых.
«Динамо-МГТУ-м» илъэс заулэрэ щешIэгъэ Максим Абызовыр хэкIыжьыгъ.

Тикомандэ икапитанэу, спортышхом щыцIэрыIо Илья Александровыр, Артем Гапошиныр, Николай Ереминыр, Юрий Кочневыр, Александр Милютиныр илъэсыкIэ зэнэкъокъум Мые­къуапэ икомандэ хэтыщтых.

Хэгъэгум баскетболымкIэ исуперлигэ щыкIорэ зэIукIэгъухэм «Динамо-МГТУ-р» ахэлэжьэщт.

Урысыем и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ ешIэгъухэр Iоныгъо мазэм рагъэжьэщтых. Хэгъэгум изэнэкъокъухэр чъэпыогъу мазэм аублэщтых.

Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» «Динамо-МГТУ-м» иешIэгъухэр щызэхащэщтых.

Хэгъэгум изэнэкъокъу «Динамо-МГТУ-м» дэгъоу зыфигъэхьазырынэу, ешIакIэу къыгъэлъа­гъорэм хигъахъозэ, бэрэ тигъэгушIонэу фэтэIо.

 ЕмтIылъ Нурбый.