IофшIэнхэр гъунэм рафылIагъэх

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» къы­щыдэлъытагъэхэм ягъэцэкIэн пае аштэгъэ шъолъыр проектэу «Культурная среда» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу станицэу Джаджэм культурэм и Унэу дэтыр (лъэпкъ культурэм игупчэу хахьэрэр зычIэтыр) агъэцэ­кIэжьы. 1953-рэ илъэсыр ары зашIыгъагъэр, ащ фэдэ IофшIэнхэр бэшIагъэу ищыкIэгъагъэх.

ПстэумкIи сомэ миллион 19,9-рэ пэIуагъэхьанэу агъэнэфагъ. Ащ щыщэу сомэ миллион 17,8-р федеральнэ бюджетым къыхэхыгъ, сомэ мини 180-р республикэ ахъщ, миллионитIур муниципалитетым хилъхьагъ.

ГъэцэкIэжьын IофшIэнхэм япроцент 90-р рашIылIэгъах. Унэм ышъхьэ, зэрагъэфэбэщт системэр, электричествэм икIуапIэхэр, псыкъечъэхыпIэхэр зэбла­хъу­гъэх, джэхашъохэр, дэпкъхэр ыкIи итеплъэ агъэкIэжьыгъэх. Шы­шъхьэIум и 1-м нэс пстэури аухын гухэлъ яI.

АР-м культурэмкIэ и Министерствэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, Гупчэу агъэцэкIэжьырэм лъэпкъ творчествэм икружок 13-мэ Iоф щашIэ, ахэм ащыщэу 7-мэ кIэлэцIыкIухэм защагъасэ. Джащ фэдэу цIыфхэм яшIоигъоныгъэкIэ объединении 6-у щызэхащагъэм щыщэу щыр кIэлэцIыкIухэм апай.

Хъут Нэфсэт.