Нэбгырэ 600-м ехъумэ ушэтынхэр атыгъэх

Гурыт еджапIэр къэзыухырэмэ бэдзэогъум и 13-м зыкI къэралыгъо ушэтынитIу атыгъ. Нэбгырэ 279-у физикэр къыхэзыхыгъэхэм янахьыбэм профильнэ хьисапыр ыпэкIэ атыгъагъ. Гуманитар сэнэхьатхэм ящыIэныгъэ языпхын гухэлъ зиIэ нэбгырэ 388-мэ тарихъымкIэ ушэтыныр атынэу тыраубытагъ.

— ЗыкI къэралыгъо ушэтынхэр зыщатыщтхэ пункти 9 агъэнэфагъ. Ащ дакIоу, республикэм ит районхэм ыкIи Адыгэкъалэ ащашIыгъэ пункти 6-мэ физикэри тарихъыри ащатын алъэкIыщт. Мыекъуапэ тарихъыр зыщатыщт пунктитIурэ физикэмкIэ зырэ щыIэщтых, — къыщаIуагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, предметитIумкIи ушэтынхэр сыхьатищырэ такъикъ 55-рэ зэрэкIорэр. Сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэеджакIохэм сыхьатырэ ныкъорэ афыхагъахъо. ФизикэмкIэ ушэтыным линейкэ, калькулятор аштэн фитыныгъэ кIэлэеджакIохэм яI.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.