Иваново щыбэнэнхэу загъэхьазыры

Хэгъэгум и УIэшыгъэ КIуачIэхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу къалэу Иваново шышъхьэIум и 10 — 15-м щыкIощт.

Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьэнэу зегъэхьазыры. Бэ­накIохэр гимнастикэм, атлетикэ онтэгъум, атлетикэ псынкIэм, нэмыкI спорт лъэпкъхэм апылъ­хэу Iэпкъ-лъэпкъхэр агъэпытэх, кIуачIэр апсыхьэ.

Алырэгъум щыбэнэнхэу джырэ уахътэ амал яIэп. Яунэхэм арысхэу тренерхэм яунашъохэр агъэцакIэх. Къуаджэхэм ащыпсэухэрэм спорт псэуалъэхэр ящагухэм ащагъэпсыгъэхэу Iоф зы­да­шIэжьы. Къалэм щыщхэри шIыкIэхэм алъэхъух.

Тибатырхэм зэнэкъокъум гъэ­хъагъэ щашIын алъэкIыщтэу тэлъытэ. ПашIо Алый Урысыем истудентхэм язэнэкъокъу ды­шъэр къыщыдихыгъ, Европэм иныбжьыкIэхэм язэIукIэгъухэм хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэр къащихьыгъ.

Дэхъу Азэмат полицием къулыкъур щызыхьыхэрэм язэнэкъо­къоу Европэм щыкIуагъэм ды­шъэр къыщыфагъэшъошагъ, Урысыем дзюдомкIэ изэIукIэгъу­хэм медальхэр къащыдихыгъэх.

Тулпэрэ Айдэмыр Урысыем истудентхэм язэнэкъокъу гъогогъуитIо дышъэр къащихьыгъ. Урысые Федерацием и Кубок къыдихыгъ, хэгъэгум и УIэшыгъэ КIуачIэхэм язэIукIэгъухэм апэрэ чIыпIэр къащихьыгъ.

Мерэм Дамир Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт, хэгъэ­гум изэнэкъокъу тыжьыныр къы­щыдихыгъ.

Урысыем космосымкIэ идзэ кIуачIэхэм язэнэкъокъухэм ти­бэнакIохэр ахэлажьэх. Ингъуш Владимир самбэмкIэ зэIукIэгъу­хэм дышъэр къащихьыгъ.

Хьакурынэ Хьазрэт, Къуижъ Бислъан, Вардкез Акопян, Щыгъу­щэ Амир Урысыем, IэкIыб хэгъэ­гухэм ащыкIогъэ зэнэкъокъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдахыгъэх.

— Хэгъэгум и УIэшыгъэ КIуа­чIэхэм мэхьэнэ ин ятэты, — къытиIуагъ республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьа­Iэу Бастэ Сэлымэ. — Тибэна­кIохэм зэIукIэгъухэм зафагъэхьазыры.

Сурэтым итхэр: Мерэм Дамир Успенскэ районым щыщэу Блый Аюбэ (фыжьыр ащ щыгъ) ебэны.

НэкIубгъор
зыгъэхьазырыгъэр ЕмтIылъ Нурбый.