Электроннэ шIыкIэр нахьышIу

Мы уахътэм зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэр джыри зэрэтемыкIыпагъэр къыдэплъытэзэ, УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд къэралыгъо фэIо-фашIэу ыгъэцакIэхэрэр «унэе кабинетымкIэ» къызIэкIэбгъахьэхэмэ нахьышIу.

Фондым иинтернет нэкIубгъу арми, къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япорталыми, цIыфым ежьыркIэ нахь Iэрыфэгъур ыгъэфедэн фит. «Унэе кабинетым» фондым ыгъэцакIэрэр зэкI пIоми хъунэу, къызэлъеубытых. Арышъ, пенсионерхэм ямызакъоу, пенсиер ыгъэпсынэу ыуж ихьагъэхэми, нэмыкI социальнэ ахъщэ тын къызтефэхэрэми лъэIу тхылъыр ащ щатын алъэкIыщт.

Джащ фэдэу IофшIапIэм Iут пенсионерым пенсионнэ коэффициентэу иIэр зыфэдизыр, пенсиеу зэIукIагъэр, IофшIэгъэ илъэс пчъагъэу иIэр, нэмыкIэу ищыкIагъэхэр ащ щызэригъэшIэнхэ ылъэкIыщт. Унагъоу ны мылъкум исертификат къызэратыгъэхэм, ащ къыщыдэлъытэгъэ ахъщэм изытет, хэхъуагъэр, къафэнагъэр рагъотэщт.

«Унэе кабинетым» ахъщэ тынэу ПенсиехэмкIэ фондым епхыгъэхэр зэкIэри щыбгъэпсын ыкIи ахэм уащылъыплъэжьын плъэкIыщт. Пенсионерым, сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIум е ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу сэкъатныгъэ зиIэм алъыплъэхэрэм ащ пае къафэкIон фэе ахъщэри ащ щагъэпсын амал яI.

ПенсиехэмкIэ фондым упчIэ фызгъазэ зышIоигъохэми электроннэ шIыкIэр агъэфедэн алъэкIыщт. Джащ фэдэу «линие плъырым» ителефонхэмкIэ теорэми джэуап ыгъотыщт. Ахэр: 8(8772)53-88-57-рэ, 8(8772)21-01-86-рэ.

Фондым игъэIорышIапIэу ыкIи отделэу районхэм ыкIи къалэхэм ащыIэхэм ятелефонхэри марых:

  1. МыекъуапэкIэ ГъэIорышIапIэм: 8(8772)21-03-72, 21-03-80, 21-03-68, 21-03-61
  2. АдыгэкъалэкIэ отделым: 8(87772)9-18-96, 9-14-75
  3. Джэджэ районымкIэ ГъэIорышIапIэм: 8(87779)9-15-47
  4. Кощхьэблэ районымкIэ ГъэIорышIапIэм: 8(87770)9-10-76, 9-13-73
  5. Красногвардейскэ районымкIэ ГъэIорышIапIэм: 8(87778)5-30-14
  6. Мыекъопэ районымкIэ ГъэIорышIапIэм: 8(87777)2-14-76, 2-13-12
  7. Тэхъутэмыкъое районымкIэ ГъэIорышIапIэм: 8(87771)96-9-06, 8(938)431-08-63
  8. Теуцожь районымкIэ ГъэIорышIапIэм: 8(87772)9-75-13, 9-76-20
  9. Шэуджэн районымкIэ ГъэIорышIапIэм: 8(87773)9-24-97, 9-26-57.

ЗыгорэкIэ офисым шъуемыкIуалIэмэ мыхъущтымэ, пэшIорыгъэшъэу зяжъугъэтхымэ нахьышIу.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу