Законопроектым зэдытегущыIагъэх

Тыгъуасэ УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет рег­ламентымкIэ ыкIи парламент Iофым изэхэщэнкIэ и Комитет ипащэ игуадзэу Светлана Горячевар зыхэлэжьэгъэ зэхэсыгъо АР-м и Къэ­ралыгъо Совет — Хасэм щыкIуагъ.

Къэралыгъо ыкIи муници­пальнэ уплъэкIунхэм афэгъэ­хьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэр гъэкIэжьыгъэным кIэщакIо фэхъугъэр УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр ары. Тызыхэт илъэсым имэзэе мазэ Джэпсалъэу къышIыгъэм ар къыщиIогъагъ ыкIи пшъэрылъ гъэнэфагъэхэри къыщи­шIыгъагъэх. УФ-м и Правительствэ ащ Iофышхо дишIагъ ыкIи ар законопроектыкIэу агъэхьазырыгъэм лъапсэ фэхъугъ.

Мы проектыр ары темэ шъхьа­Iэу зэхэсыгъом иIагъэри. Парламентым идепутатхэр, лъыплъэкIо-уплъэкIун орган зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэр ащ хэлэжьагъэх.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм зэхэсыгъор къы­зэIуихызэ, къэралыгъо ыкIи муниципальнэ уплъэкIуным фэ­гъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэ­гъэуцугъэм ипроект щыгъэнэ­фэгъэнэу кIэщакIо зыфэхъу­гъэхэр ФедерациемкIэ Советым зэрагъэхьыгъэр къыIуагъ. Ащ фэдэу предложениибл мэхъу.

Светлана Горячевам нэужым гущыIэр зештэм къызэриIуа­гъэмкIэ, лъыплъэкIо-уплъэкIун органхэм яIофшIэн илъэситIу фэдизкIэ узэкIэIэбэжьмэ ежьхэр зыхаплъэхэм, лъэныкъо зэфэшъхьаф 200-м ехъукIэ ахэм уплъэкIунхэр зэхащэхэу агъэ­у­нэфыгъагъ. Ащ фэдэ пшъэрылъ зиIэ органэу, къулыкъоу, ве­домствэу щыIэ хъугъэр бэдэд ыкIи зым ыуплъэкIугъэр адрэм джыри зэ ыуплъэкIужьэу къызэрэхэкIырэр макIэп. А зэ­пстэу­мэ бизнесым, етIанэ экономи­кэм иягъэ рагъэкIы, хъызмэтшIапIэхэр зэтырагъэзых. НэмыкIэу мытэрэзэу ащ фэдэ жъугъэ уплъэкIунхэм къыздахьы­рэри бэ. Ащ фэшI мы лъэныкъомкIэ законыр гъэкIэжьы­гъэ­ныр игъоу къэралыгъом ипа­щэ ылъытагъ.

Зэхэсыгъом хэлажьэхэрэми предложение зэфэшъхьафхэр къахьыгъэх, упчIэхэр Светлана Горячевам фагъэзагъэх.

Мы Iофтхьабзэр зэрэкIуагъэр нахь игъэкIотыгъэу къыхэтыутыщт.

ХЪУТ Нэфсэт.