Гъунэпкъэ гъэнэфагъэхэр зыщытырахыжьырэ ящэнэрэ чэзыум Адыгеир хэхьэ

Адыгэ Респуб­ли­кэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зыкIэтхэжьыгъэ унашъом гъу­нэ­пкъэ гъэнэфагъэхэр зыщытырахы­­жьырэ ящэнэрэ чэзыум тызэ­рэха­хьэрэр итхагъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы апэрэ чэзыуитIум ялъэхъан лъэныкъо заулэхэмкIэ шапхъэхэр нахь агъэшъэ­бэнэу республикэм унашъо зэрэщаштэгъагъэр. Экономикэм илъэныкъо пстэуми IофшIэныр ащырагъэжьэжьыгъ пIоми хъущт. Псауныгъэм икъэу­хъумэн фэгъэзэгъэ учреж­дениехэр планхэм адиштэу лажьэхэ хъугъэ, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм дежурнэ купхэр къащызэIуахыгъэх. ФэIо-фашIэхэр зыгъэцэ­кIэрэ организациехэмрэ туризмэмрэ яIофшIэн тIэ­кIу-тIэкIузэ зыпкъ еуцо­жьы. Регион маршрутхэр къызэIуахыжьыгъэх. Гъунапкъэхэр тырахыжьхэ зыхъукIэ анахь шъхьаIэр — санитар-эпидемиологие шапхъэхэр дэх имыIэу къыдалъытэнхэр ары.

Ящэнэрэ чэзыум фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ организациехэмрэ сатыу зышIырэ предприятиехэм­рэ къызэIуахыжьынхэ алъэ­кIыщт. Ау ахэм а зы уахътэм цIыфыбэ къякIуа­лIэ хъущтэп. ГущыIэм пае, сатыу гупчэу «МЕГА ­Адыгея» зыфиIорэр фит ашIыгъ иIофшIэн пидзэ­жьынэу. ЗыгъэпсэфыпIэ­хэр, кIэлэцIыкIу джэгу­пIэхэр, кинотеатрэхэр къызызэIуахыжьыщтхэр ахэм ачIафэрэм ызыныкъо фэдиз нахь къямыкIолIэнымкIэ шапхъэхэр къыдалъытэ зыхъукIэ ары. Фитнес гупчэхэми, нэмыкI спорт организациехэми джащ фэдиз ныIэп къякIолIэн алъэкIыщтыр. СпортымкIэ занятиехэм ахэ­лажьэрэр нэбгырэ 20-м къехъу хъущтэп. 2020-рэ илъэсым шышъхьэIум и 1-м къыщегъэ­жьагъэу спорт зэнэкъо­къухэр захащэнхэ алъэ­кIыщт спорт псэуалъэм чIыпIэу ыIыгъым ипро­центи 10 нахь зэлъамыубыты зыхъукIэ.

ЦIыфхэр кафехэм ыкIи общественнэ гъэшхэным пылъ нэмыкI организацие­хэм кIонхэ алъэкIыщт. Ау Iанэхэм азыфагу метрэ 1,5 — 2 дэлъын фае. Са­тыу гупчэхэм ащыIэ фудкортхэмкIи а шэпхъэ дэ­дэ­хэр агъэфедэх. Общест­веннэ гъэшхэнымкIэ орга­низациехэм кальян ащемышъонхэу афагъэпытагъ.

Социальнэ дистанциер къыдалъытэ ыкIи маскэхэр аIулъ зыхъукIэ, нэбгырэ 50-м нахьыбэ зыхэмы­лэ­жьэрэ Iофтхьабзэхэр зэхащэнхэ алъэкIыщт. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм Iоф ашIэн алъэ­кIыщт. Муниципалитетхэр ары ахэм якъызэIухы­жьынкIэ унашъо зыштэрэр.

Ящэнэрэ чэзыум отраслэ шапхъэхэмрэ Рос­потребнадзорым ишапхъэ­хэмрэ арыгъозэнхэ фае. Социальнэ дистанциер къызэрэдалъытэщтым, маскэхэр зэраIулъыщтхэм, общественнэ чIыпIэхэр дезинфекцие зэрашIыщтхэм анэмыкIэу, зыныбжь илъэс 65-м шъхьадэкIы­гъэхэмрэ хэужъынахьыгъэ уз гъэнэфагъэ зиIэ­хэмрэ шышъхьэIум и 9-м нэс яунэхэм арысынхэу унашъо аштагъ.

ЗэпэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф ашIэнэу ор­ганизациехэм амал яI. Джащ фэдэу ахэм игъо афалъэгъу зэIукIэхэр, зэ­хэсыгъохэр, цIыфхэр жъу­гъэу зыхэлэжьэрэ нэ­мыкI Iофтхьабзэхэр онлайн амалхэмкIэ зэхащэнхэу.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу