ЩыIэныгъэр аIышъумых

Бэдзэогъум и 9-м къыщегъэжьагъэу и 15-м нэс Урысые акциеу «Подари мне жизнь» зыфиIорэр Адыгеим щы­кIощт.

Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр бзылъфы­гъэм ышъо хэлъ сабыир зыхихыным зэрарэу къыфихьыщтыр гурыгъэIогъэныр, ныбжьыкIэхэр ны хъунхэ лъэбэкъу адзыным ыпэкIэ гухэлъэу ашIы­гъэм зэрифэшъуашэу егупшы­сэнхэр ары.

Акциер 2010-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Адыгеим щызэхащэ. 2011-рэ илъэсым къыщыублагъэу сабый зышъо хэлъхэм IэпыIэгъу афэхъурэ медико-социальнэ Гупчэ республикэм щыI. Ащ иIофышIэхэр сабый къэ­хъугъакIэхэм афэмые ны­хэм гущыIэгъу афэхъух, ахэм Iоф адашIэ.

«Подари мне жизнь» зыфиIорэ акцием къыды­хэлъытагъэу республикэм бзылъфыгъэхэм гущыIэгъу (консультацие) зыщафэ­хъухэрэ учреждениехэм япчъэхэр зэIухыгъэщтых, медицинэм иIофышIэхэр онлайн шIыкIэм тетэу къэгущыIэщтых, акушер-­гинекологхэр, медицинэ психологхэр, юристхэр шIоигъоныгъэ зиIэ пстэуми гущыIэгъу афэхъущтых. «Линие плъырыми» джащ фэдэу Iоф ышIэщт. УпчIэ зиIэ бзылъфыгъэхэр ащ теохэмэ, джэуапынчъэу къэнэщтхэп. Акциер зыщыкIорэ уахътэм ныхэм гущыIэгъу афэхъущтых, гумэкIыгъор дэгъэзыжьыгъэным фэIорышIэрэ Iоф­тхьабзэхэр рагъэкIокIыщтых.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.