Урысые Федерацием и Президент пшъэрылъэу къафишIыгъэхэр икъоу агъэцэкIэнхэ фае

Планернэ зэхэсыгъоу тыгъуа­сэ щыIагъэм Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэм щариIуагъ зэпахырэ узым зызыщиушъомбгъурэ лъэхъаным цIыфхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ Урысые Федерацием и Пре­зидентэу Владимир Путиным пшъэрылъэу къафишIыгъэхэм ягъэцэкIэн анахьэу анаIэ ты­рагъэтынэу.

Адыгэ Республикэм ивице-премьерэу Наталья Широковам мы лъэныкъомкIэ Iофэу ашIэхэрэм игъэкIотыгъэу къатегущыIагъ. Республикэм ис нэбгырэ 14799-у зыныбжь илъэси 3-м нэмысыгъэ кIэлэцIыкIу зиIэхэм сомэ мини 5 зырыз къаратыгъ, пстэумкIи ахэм сомэ миллиони 199-рэ аIукIагъ. Илъэсищым къыще­гъэжьагъэу илъэс 16-м нэс зы­ныбжь кIэлэцIыкIу 73453-мэ зэтыгъоу сомэ мини 10 зырыз аратыгъ. А гухэлъхэм апае сомэ миллиард 1,8-рэ фэдиз къатIупщыгъ. Гъот макIэ зиIэ унэгъо 10886-у Адыгеим исхэм пстэумкIи сомэ миллион 395-рэ хъурэ зэтыгъо республикэ ахъщэ IэпыIэгъу къаратыгъ.

Ящэнэрэ ащ ыкIи къыкIэлъы­кIорэ кIэлэцIыкIухэр къызыхъу­хэкIэ, сабыим ыныбжь илъэси 3 охъуфэ нэс ахъщэ анахь макIэм фэдиз хъурэ ахъщэ IэпыIэгъур щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу зыщыратырэ шъолъырхэм Адыгеир ахэт. Федеральнэ, республикэ лъэгапIэхэмкIэ ны мылъкур къараты. Адыгеим ис унэгъо 326-мэ мыгъэ республикэ IэпыIэгъоу сомэ 50000 зырыз хъоу ны мылъку къаратыгъ, сомэ миллион 16,3-рэ пстэумкIи ахэм аIукIагъ.

Илъэси 3-м къыщегъэжьагъэу илъэси 7-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIухэм мэкъуогъум и 1-м щыублагъэу сомэ мини 4,8-рэ фэдиз араты. КIэлэцIыкIур ры­псэунымкIэ ахъщэ анахь макIэу республикэм щагъэнафагъэм ипроцент 50 ар мэхъу. А гухэлъхэм апае сомэ миллион 430-м къехъу къатIупщыщт, ащ щыщэу сомэ миллиони 194,5-р къатIупщыгъах.
IофшIэн зимыIэхэм ахъщэ IэпыIэгъоу аратырэми гъэтхапэм и 31-м къыщегъэжьагъэу хэхъуагъ. Ар сомэ мини 8 хъу­щтыгъэмэ, джы сомэ 12130-м нэсыгъ. КIэлэцIыкIухэр зиIэ унагъохэу IофшIэныр зышIокIодыгъэ ныр е тыр зэрысхэм сабый пэпчъ телъытагъэу сомэ мини 3 зырыз ахъщэ IэпыIэ­гъоу аратыщт. Республикэм ис кIэлэ­цIыкIу 1815-мэ ащ фэдэ ахъщэ IэпыIэгъу джыдэдэм аIокIэ.

Зыныбжь илъэс 65-м шъхьа­дэкIыгъэу Iоф зышIэхэрэм, зэ­пахырэ узым ыпкъ къикIыкIэ яунэхэм арысынхэ фаеу хъугъэ­хэм больничнэ тхьапэхэр аратых. СоцстрахованиемкIэ Фондым ахэм апае сомэ миллион 80-м ехъу къыхигъэкIыгъ. Ащ нэмыкIэу мыгъэ ветеран 2534-м сомэ миллион 24,5-рэ хъурэ ахъщэ IэпыIэгъу аратыгъ.

«Урысые Федерацием и Президент къафишIыгъэ пшъэрылъхэр республикэм икъоу щагъэцэкIэнхэ, ахъщэр зытефэрэ пэпчъ IэкIагъэхьан фае. Ме­дицинэ IофышIэхэм ахъщэ яты­гъэнымкIэ сэри пшъэрылъхэр къысфашIыгъэх. Iофхэр зэкIэ шъхьэихыгъэу зэхащэнхэ фае. Медицинэ IофышIэхэр мытхьау­сыхэнхэм пае ахъщэр игъом ыкIи зафэу аIэкIэхьаным пхъа­шэу лъыплъэнхэ фае», — хи­гъэунэфыкIыгъ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ.

Социальнэ пшъэрылъхэм ягъэ­цэкIэнкIэ пэшIорыгъэшъэу унашъохэр аштэнэу КъумпIыл Мурат афигъэпытагъ. ЦIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм зэхэсыгъом шъхьафэу щахэп­лъагъэх.

ЦIыфхэм ятхьаусыхэ тхылъхэр зэхафыхэ зэхъум кIэлэцIыкIу джэгупIэхэм, щагухэм язэтегъэпсыхьанкIэ, паркхэр муни­ципалитетхэм ащыгъэпсы­гъэн­хэмкIэ, хабзэм димыштэу хэ­кI­итэкъупIэ ашIыгъэ чIыпIэхэр гъэ­къэбзэжьыгъэнхэмкIэ, коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэр Iу­зы­щырэ регион операторым иIоф­шIэнкIэ КъумпIыл Мурат пшъэ­рылъ гъэнэфагъэхэр афи­шIыгъэх.

Урамхэр нахьышIоу агъэнэфынхэу, электроэнергиер икъоу къаIэкIэхьанэу, фонтанхэр къы­зэIуахынхэу, къэлэ бассейным псыр рагъэхъонэу цIыфхэр къы­зэрэкIэлъэIухэрэр зэхэсыгъом къыщаIуагъ. Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритыгъэмкIэ, шэпхъэ гъэнэфагъэ­хэр зыщытырахыжьыщтхэ ящэ­нэрэ чэзыум хэхьанэу Адыгеир фит ашIыгъ. Джыдэдэм зэпа­хырэ узымкIэ Iофхэм язытет амал къеты «МыкIодыжьыщт пол­кым» тегъэпсыхьэгъэ Iоф­тхьа­бзэу бэдзэогъум и 26-м зэрахьанэу рахъухьагъэм изэхэщэн зыфагъэхьазырынэу.

ПсэолъэшIыным хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным епхыгъэ Iофыгъохэми Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ гъунэ алъефы. Ащ къыдыхэлъытагъэу кIэлэцIыкIу ибэхэм, унэгъо ныбжьыкIэхэу, специалист ныбжьыкIэхэу къуа­джэхэм адэсхэм социальнэ программэхэм атетэу псэупIэ­хэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ пшъэ­рылъхэр агъэцэкIэнхэ фае. КъумпIыл Мурат муниципалитетхэм япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ цIыфхэм ятхьаусыхэ тхылъхэр псынкIэу зэхафынхэу, зищыкIагъэхэм IэпыIэгъу аратынэу.

Пшъэрылъэу къафашIыгъэхэм ягъэцэкIэнкIэ производствэм щыкIаугъоен зэрэфаер джыри зэ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ зэхэсыгъом агу къыщигъэкIыжьыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу