Ипчъэхэр къызэIуихыжьыгъэх

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъо­ныгъэмкIэ и Министерствэ хэхьэрэ гупчэу «Звездный» зыфиIорэм иIофшIэн ригъэжьэжьыгъ.

Къыхэгъэщыгъэн фае коронавирусым зимыу­шъомбгъуным фэшI щы­нэгъончъэным ишапхъэхэу Роспотребнадзорым къыгъэуцугъэхэр къыдэ­лъытагъэхэу учреждениер къызэрэзэIуахыжьыгъэр.

Бэдзэогъум и 6-м меди­цинэ-социальнэ фэIо-фа­шIэ­хэр зэрагъэгъотынэу «Звездный» зыфиIорэ гупчэм кIэлэцIыкIу нэбгырэ 31-рэ ыкIи ахэм на­хьыжъэу ягъусэ нэбгырэ 25-рэ кIуагъэх. ПстэумкIи мыщ нэбгырэ 56-рэ джырэ уахътэм чIэс.

Мэфэ 18-м къыкIоцI кIэлэцIыкIухэм япсауны-­гъэ агъэпытэщт, пкъышъо­лым ищыкIэгъэ фэIо-фашIэхэр афагъэцэкIэщтых.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, гупчэм иIо­фышIэхэм зызыгъэпсэфыхэрэр дэгъоу агъэшхэщтых, агу къызэрэда­щэещтым пылъыщтых.

(Тикорр.).