ЗэгурыIоныгъэр еджапIэм игъогогъу

НыбжьыкIэхэм къулаир, кIуачIэр спортым щапсыхьэхэзэ, япсау­ныгъэ агъэ­пытэ, щыIэныгъэм зыфагъэхьазыры.

КъокIыпIэм къыщежьэгъэ спорт лъэпкъхэр кIалэхэм, пшъашъэхэм ашIогъэшIэгъоных. Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м кумитем зыщыфагъасэ. Хэгъэгу, дунэе зэнэкъокъухэм ахэлажьэхэрэм медальхэр къыдахых.

Спорт еджэпIэ-зыгъэсапIэм зэпахырэ узым къыхэкIэу Iофыгъохэр щызэпагъэу­гъагъэх. Амалэу яIэр агъэфедэзэ, спорт­сменхэм Iоф зыдашIэжьыгъ, яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ шIыкIэхэр къагъотыгъэх.

— БэнакIохэр яунэхэм арысхэу тренерхэм яунашъохэр агъэцэкIагъэх. ЗэлъыIэ-сыкIэ амалхэр щыIэныгъэм щыпхыращыгъэх, — къытиIуагъ республикэ спорт еджа­пIэу N 2-м ипащэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс.

Дышъэр къэзыхьыгъэхэр

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Хьаткъо Инал дунаим кумитемкIэ изэнэкъо­къу хэлэжьагъ, дышъэр къыфагъэшъо­шагъ. Александр Рудь Европэм изэIукIэ­гъухэм апэрэ чIыпIэр къащыдихыгъ.

Адыгэ Республикэм кумитемкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ Урысыем изэнэкъокъу зыхэлажьэм, дышъэр къыфагъэшъошагъ. Республикэм ибатырхэу Уджыхъу Эльдар, Хьаткъо Инал, Александр Рудь, Хьабэхъу Щамилэ Адыгеим ищытхъу спортышхом лъагэу щаIэтыгъ.

Хьабэхъу Щамилэ илъэс 21-м нэс зы­ныбжьхэм язэнэкъокъу тыжьыныр къыщыдихыгъ. Хэгъэгум хъулъфыгъэхэм язэнэ­къокъоу щыкIуагъэм Щ. Хьабэхъур зыхэла­жьэм, иIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

ЩытхъуцIэм уегъэгушхо

Республикэ спорт еджапIэм ибэнакIохэу медальхэр къыдэзыхыгъэхэм щытхъуцIэхэр къафаусыгъэх. Александр Рудь ыкIи Хьаткъо Инал спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастер хъугъэх. Хьабэхъу Щамилэрэ Уджыхъу Эльдаррэ «Урысыем спортымкIэ имастер» зыфиIорэ щытхъуцIэр къафаусыгъ.

Республикэм щапIугъэхэ кIалэхэм къафагъэшъошэгъэ щытхъуцIэхэм тагъэгушхо. Тиспортсменхэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэхэм арагъэблагъэх, хэгъэгум ыцIэкIэ дунэе зэIукIэгъухэм ахэлажьэх. Хьаткъо Инал Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу дунэе зэнэкъокъум дышъэр къызыщыдехым, иныбджэгъухэр, кIэлэегъаджэхэр, тренерхэр къызэрэфэгушIогъагъэхэр егъашIи щымыгъупшэщтэу къытиIуагъ.

Хьаткъо Инал футбол дэгъоу ешIэ, къэлапчъэм Iэгуаор бэрэ дедзэ, арэу щытми, бэнэпIэ алырэгъум зыщигъэсэныр, зэIукIэгъухэм иIэпэIэсэныгъэ къащигъэлъэгъоныр нахь шIогъэшIэгъон.

Александр Рудь Европэм кумитемкIэ и Кубок къыдихыгъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Европэм, дунаим язэ­нэкъо­къухэм дышъэр къащихьыгъ. Спорт еджапIэу N 2-м итренерэу Iоф ышIэу ри­гъэжьагъ.

А. Рудь ныбджэгъушIухэр иIэх. Адыгэ кIалэхэм ягъусэу лъэпкъ пчыхьэзэхахьэхэм ахэлажьэ, адыгэ къашъохэр лъэшэу ыгу рехьых.

Щысэ атырахы

КIэлэеджакIохэр нахьыжъхэм акIырэ­плъых. Щысэ атырахызэ, ежьхэри хэгъэгум шIукIэ щашIэнхэм пылъых. Лиана Штаховар илъэс 14 — 15 зыныбжьхэм язэнэкъокъу зыхэлажьэм, джэрзыр Урысыем къыщыдихыгъ. Къуй Амирэ хэгъэгум изэнэкъокъу иухьазырыныгъэ щиуплъэкIугъ. Илъэс 15 — 17 зыныбжьхэм якуп джэрзыр къыщихьыгъ.

Лиана Штаховамрэ Къуй Амиррэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ аштагъэх, IэкIыб къэралхэм ябэнакIохэм аIукIэнхэу загъэхьазыры.

Тренерым игупшысэхэр

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Хьаткъо Ахьмэд ныбжьыкIэхэр кумитем фегъасэх. Республикэм итренер анахь дэгъухэу 2019-рэ илъэсым къыхахыгъэхэм
А. Хьаткъор ащыщ. Александр Рудь спорт­смен анахь дэгъухэм ахалъытагъ.

— Кумитер спорт лъэпкъ къызэрыкIоп, — игупшысэхэм тащегъэгъуазэ Хьаткъо Ахьмэд. — КIуачIэр, къулаир бгъэфедэнхэ фае. Алырэгъум узытехьэкIэ, псынкIэу хъу­рэ-шIэрэм уасэ афэпшIын, хэкIыпIэ къэб­гъотын зэрэфаери шъэфэп. Iэпкъ-лъэпкъхэр зэрэбгъэпытэхэрэм дакIоу, угукIи упытэныр зэнэкъокъум ищыкIагъ. ЕджапIэм ипащэу Хъот Юныс зэхэщэн Iофхэр дэгъоу егъэцакIэх, къиныгъохэр къызэтынэкIынхэмкIэ IэпыIэгъу къытфэхъу. ЗэгурыIоныгъэу тхэлъым ишIуагъэкIэ ныбжьыкIэхэр спортым, шэн-хабзэхэм афэтэгъасэх.

— Адыгэ Республикэм имэфэкI мафэхэм тиспортсменхэр чанэу ахэлажьэх. Хэгъэгу, дунэе зэIукIэгъухэм яIэпэIэсэныгъэ къащагъэлъэгъонэу гъогу зытехьэхэкIэ, Урысыемрэ Адыгеимрэ ябыракъхэр зыдаштэх, — рес­публикэ спорт еджапIэу N 2-м ипащэу Хъот Юныс зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ. — ШIэжь яIэу, республикэм, хэгъэгум арыгушхохэу псэунхэм ныбжьыкIэхэр афэтэгъасэх.

Урысые Федерацием изэнэкъокъу Адыге­им щыщ кIалэхэм якомандэ дышъэр къыщихьыгъэу республикэм ибыракъэу жъогъо 12-р къызыхэлыдыкIырэр агъэбыбатэу зыплъэгъукIэ, гушIогъо къодыеп, огушхо. ­Адыгэ Республикэм икъэралыгъо гъэпсыкIэ зэрэпытагъэм, лъэпкъхэр зэгурыIохэу зэрэщы­псэухэрэм кIуачIэ къыпхалъхьэ, гур Iэты-­
гъэу уапэкIэ уагъаплъэ. Шъопсэу, тиба­тыр­хэр! Шъо шъуигъэхъагъэхэр Адыгэ Респуб­ликэм ынапэх.