Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат: «Федеральнэ программэхэм амалэу къатыхэрэр къызфэдгъэфедэнхэм мэхьанэшхо иI»

АР-м иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэм Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэхэм ащыщ шъолъырым ихэбзэ къулыкъухэм ыкIи муниципалитетхэм апашъхьэ щыт пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн зэрэ­зэ­ха­щэрэр. Iофтхьабзэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ пэублэ псалъэ къышIызэ УФ-м и Конституцие гъэтэрэзыжьынхэр фэ­шIыгъэнхэм зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэм кIэкIэу къащыу­цугъ, ащ изэхэщэн хэлэжьэгъэ пстэуми афэрэзагъ. Мэкъэтыным цIыфыбэ зэрэхэлэжьагъэр, ар щынэгъончъэу зэрэ­рекIокIыгъэр анахь шъхьаIэу къыхигъэщыгъэх.

Бюджетыр ыкIи лъэпкъ проектхэр республикэм зэрэща­гъэцакIэхэрэм иIофыгъо нэужым къэзэрэугъоигъэхэр тегущыIагъэх. АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным къызэриIуагъэмкIэ, апэрэ илъэс­ныкъор пштэмэ, лъэпкъ про­ектхэмкIэ зэзэгъыныгъэхэр про­цент 90,2-кIэ гъэцэкIагъэхэ хъугъэ.

Къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэ­хэм анэсынхэм фэшI шэпхъэшIухэм адиштэу мы IофшIэныр зэхэщэгъэн, экономие щыIэ зыхъукIэ нахь зищыкIэгъэ лъэ­ныкъохэм ахъщэр апэIугъэ-
хьэгъэн зэрэфаер Адыгеим и ЛIы­шъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. ГущыIэм пае, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Минис­терствэ зэхищэгъэ аукционхэм якIэуххэмкIэ сомэ миллион 32-рэ къызэтырагъэнэн алъэкIыгъ.

А мылъкур нэмыкI проектхэм ягъэцэкIэн пэIуигъэхьанэу ведомствэм егъэнафэ.

Къэралыгъо программэхэмкIи пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр щыIэх. Шъолъырым щашIырэ магист­ральнэ псырыкIуапIэм мы илъэ­сым сомэ миллиард 1,2-рэ пэ­Iуагъэхьанэу щыт. Къызэра­IуагъэмкIэ, къэгъэлъэгъон гъэ­нэфагъэхэм акIэмыхьанхэ щы­нагъо щыIэп. Ащ нэмыкIэу мыгъэ фельдшер-мамыку IэзэпIэ 24-рэ агъэпсыщт, гъогу псэуа­лъэхэр агъэцэкIэжьых, гъэсэны­гъэм иучреждениякIэхэр ашIых. IофшIэнхэр зэрэлъыкIуатэхэрэм алъыплъэнхэу, объектхэм яшIын пIалъэу пылъым шIомыкIынхэу КъумпIыл Мурат къафигъэпытагъ.

— Проект пэпчъ гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм профильнэ минис­терствэмрэ муниципалитетхэмрэ лъыплъэнхэм, Iофыгъоу къэу­цухэрэр псынкIэу дэгъэзыжьыгъэнхэм анаIэ тырагъэтыным мэхьанэшхо иI. Ащ пае гъогу картэхэр агъэхьазырынхэ ыкIи федеральнэ программэхэм ама­лэу къатыхэрэр къызфэдгъэфедэнхэ фае, — къыхигъэщыгъ республикэм ипащэ.

Джащ фэдэу пандемием илъэ­хъан къэуцурэ Iофыгъохэр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэнхэ, анахьэу социальнэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн анаIэ тырагъэтынэу, ащ хэхьэ УФ-м и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу бюджетым епхыгъэу Iоф зы­шIэхэрэм ялэжьапкIэхэр аIэкIэгъэхьэгъэныр, къафигъэпытагъ.

Лэжьыгъэм иIухыжьын рес­пуб­­ликэм зэрэщылъыкIуатэрэм иIофыгъуи зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, тыгъуасэ ехъулIэу апхъыгъэм щыщэу процент 64-р Iуа­хыжьыгъах.