ТIэкIу-тIэкIузэ Адыгеим зыпкъ щеуцожьы

КоронавирусыкIэу COVID-19-м зызыщиушъомбгъурэ лъэ­хъаным транспорт фэIофа­шIэхэр цIыфхэм афэгъэцэ­кIэгъэнхэмкIэ Iофхэр Адыгеим зыпкъ щырагъэуцожьхэу аублагъ.

Адыгэ Республикэм псэолъэ­шIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъогу хъыз­мэтымкIэ и Министерствэ тыгъуасэ къыдигъэкIыгъэ унашъом тетэу цIыфхэм язещэнкIэ муниципальнэ, регион маршрутхэр къызэIуахыжьыщтых. Ау мыхэм къахиубытэхэрэп регион маршрутхэу Адыгэ Республикэр Къэрэщэе-Щэрджэсым, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Дагъыстан, Ингушетием, Щэщэн Республи­кэм езыпхыхэрэр.

Iахьзэхэлъ обществэу «Автовокзалхэмрэ пассажир автостанциехэмрэ яобъединение» фит ашIыгъ Адыгэ Республикэм ит автостанциехэм, автокассэхэм, автовокзалхэм яIофшIэн паригъэдзэжьынэу.

Официальнэу къызыхаутыгъэ мафэм щегъэжьагъэу унашъом кIуачIэ иIэ хъугъэ. Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ 2020-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 26-м ышIыгъэ унашъоу N 105-р зытетэу «КоронавирусыкIэу COVID-19-м зызыщиушъом­бгъурэм шэпхъэ гъэнэфагъэу щыIагъэхэм чэзыу-чэзыоу ате­кIыжьыгъэнхэмкIэ Iофтхьабзэхэм яплан ухэсыгъэным ехьы­лIагъ» зыфиIорэм, Урысые Фе­дерацием икъэралыгъо санитар врач шъхьаIэ 2020-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 8-м ыухэсыгъэ шапхъэхэм адиштэу мы уна­шъор аштагъ.