Мэщытыр зэрагъэцэкIэжьырэр зэригъэлъэгъугъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащы­псэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэн Аскэрбый тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан лъэны­къохэр пIуныгъэ Iофхэм, лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр шъолъырым щыгъэпытэгъэным, нэмыкIхэм атегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ корона­вирусым пэшIуекIогъэнымкIэ Iофэу ышIагъэм фэшI муфтиим фэрэзагъ, «тхьауегъэпсэу» ри­Iуагъ.

— Пандемием тыпэуцужьын тлъэкIыгъ. Дин мэфэкIхэм яхэгъэунэфыкIынкIэ ыкIи нэмыкI фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэнкIэ унашъоу тшIыгъэхэр зэкIэ зэшIохыгъэхэ хъугъэ. Ащ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ экономикэм иотраслэ зэфэшъхьафхэр игъорыгъоу къызэIутхыжьынхэ, ыпэкIэ щыIэгъэ щыIакIэм тытехьажьын амал тиIэ мэхъу, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Муфтиим къызэриIуагъэмкIэ, унашъоу ашIыгъэм диштэу гъэт­хапэм и 17-м щегъэжьагъэу мэщытхэм яIофшIэн къызэтыра­гъэуцогъагъ. Джы цIыфхэр ахэм якIолIэнхэ, ялъэIухэр Тхьэм фа­гъэзэнхэ амал яI. Ау зэпахырэ узыр къапымыхьаным фэшI цIыфхэр бэу щызэрэугъоихэ хъущтхэп. Джащ фэдэу нысащэхэм, хьэдагъэхэм ахэла­жьэхэрэм япчъагъи шапхъэхэм ашIомыкIыным мэхьанэшхо иI.

Мы мафэм Адыгеим и ЛIы­шъхьэ Мыекъуапэ дэт мэщыт шъхьаIэм щыIагъ, мыщ гъэцэ­кIэжьынхэр зэрэщыкIохэрэм зыщигъэгъозагъ. Джырэ уахъ-тэм псэуалъэм ыкIоцI зэтырагъэпсыхьэ, гъэфэбэпIэ системэр агъэуцу, нэмыкI IофшIэнхэр рагъэкIокIых, тапэкIи гухэлъ гъэнэфагъэхэр яIэх.

Мэщытым игъэцэкIэжьынкIэ IэпыIэгъу къафэхъурэ КъумпIыл Мурат зэрэфэразэхэр муфтиим къыхигъэщыгъ.

Псэуалъэр ыкIи ащ къыпэIулъ чIыпIэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. Ащ дакIоу цIыфхэр мэщытым къэкIонхэ амал яIэным фэшI IофшIэнхэр охътэ кIэкIым ухыжьыгъэнхэ фаеу къафигъэпытагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу