IофшIэн зэфыщытыкIэхэм атегущыIагъэх

Къэралыгъо Думэм физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо Му­рат «Единэ Россием» къыфишIыгъэ пшъэрылъыр ыгъэцакIэзэ, пар­ти­ем и Тхьаматэу Д. А. Медведевым ирегион общественнэ прием­нэу Адыгэ Республикэм щыIэм IофшIэнымкIэ фитыныгъэу яIэхэр къэухъумэгъэнхэм епхыгъэ IофыгъохэмкIэ мэкъуогъум и 30-м зэпэ­Iу­дзыгъэ шIыкIэм тетэу зэдэгущыIэгъу цIыфхэм щадыриIагъ.

Республикэм исхэм ащыщхэм IофшIэн зэфыщытыкIэхэм япхыгъэ упчIэхэр депутатым къы­ратыгъэх. ГущыIэм пае, Мые­къуапэ дэс нэбгырэ заулэу ащ зыкъыфэзыгъэзагъэмэ Ленинград хэкум щыIэ предприятием ипащэхэм IофшIэнымкIэ яфитыныгъэхэр лъэшэу зэрау­къуагъэр къаIуагъ.

Джащ фэдэу нэбгырэ заулэ ащ къелъэIугъ япредприятиехэр зэхагъэкIыжьы зыхъукIэ фи­тыныгъэу, социальнэ гарантиеу яIэщтхэр къафызэхифынэу.

— Непэ зыкъысфэзыгъэза­гъэхэм яIофхэм зэрахаплъэ­хэ­рэм сшъхьэкIэ гъунэ лъысфыщт. Мы охътэ благъэм уплъэкIунхэр зэхэзыщэрэ къулыкъухэм ахэм яIофхэмкIэ зафэзгъэзэщт. Ау анахь шъхьаIэу сэ слъытэрэр хэгъэгуми, республикэми япащэхэм IофшIэнымкIэ цIыфхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным зэрафэлъэкIэу акIуачIэ зэрэра­хьылIэрэр ары, — хигъэунэ­фыкIыгъ Хьасанэкъо Мурат.

Дистанционнэ IофшIэным еп­хыгъэ законопроектым хэ­плъэнхэу Къэралыгъо Думэм зэрэрахьылIагъэм фэшI «Единэ Рос­сием» ипащэхэм зэрафэразэр Мыекъуапэ щыщ юристым депутатым риIуагъ.

— Сэ сишIошIкIэ, дистанционнэ IофшIэным епхыгъэ за­конопроектэу партиеу «Единэ Россием» къыгъэхьазырыгъэр джырэ шапхъэхэм адештэ. Iоф­шIэнымкIэ цIыфхэм яфитыны­гъэхэр мафэ къэс къэзыухъу­мэрэ юристым уасэу ащ къы­фи­шIыгъэм ар къеушыхьаты, — къыIуагъ Хьасанэкъо Мурат.

Адыгэ Республикэм игъэцэ­кIэкIо хэбзэ къулыкъухэр чанэу къыхэлажьэхэзэ, Iофтхьабзэр зэрэзэхащагъэр хэзгъэунэфыкIы сшIоигъуагъ.

Къандор Анзор.
Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.