ЯIофшIэн рагъэжьэжьы

ЗекIон отраслэр къызэIухыжьыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ апэрэ едзыгъор Адыгеим щырагъажьэ. Бэдзэогъум и 6-м мыщ фэгъэхьыгъэ унашъом кIэтхагъ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат.

Ащ къызэрэщиIорэмкIэ, апэрэ едзыгъом къыды­хэлъытагъэу экскурсионнэ организациехэм, унэе санитар купхэр зиIэ турпредприятиехэм яIофшIэн рагъэжьэжьын амал яIэщт. Ау Роспотребнадзорым ишапхъэхэр зыгъэцэкIэрэ организациехэр арых туристхэр къезгъэблэгъэнхэ зылъэкIыщтхэр. Ащ фэшI АР-м зекIонымрэ курортхэмрэкIэ и Комитет шэп­хъэ гъэнэфагъэхэр ыштагъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, коронавирусыр къызпы­хьагъэхэм япчъагъэ рес­публикэм нахь макIэ зы­щыхъурэм ыуж зекIоным епхыгъэ организа­циехэм яIофшIэн псынкIэу рагъэжьэжьын амал яIэным фэшI шапхъэу (стандартэу) щыIэхэм ягъэцэ­кIэн зыфагъэхьазырынэу араIогъагъ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу чIыпIэ мини 2,5-рэ фэдиз зиIэ хьакIэщ ыкIи нэмыкI объект шъэныкъом кIа­хьэрэм цIыфхэр рагъэблэгъэнхэм фэхьазырых.

ХьакIэу къакIохэрэм республикэр шIукIэ агу къинэжьыным, дэгъоу за­гъэпсэфыным афэшI зе­кIоным ипредприятиехэм амалэу яIэр зэкIэ рахьы­лIэ. Экскурсиехэм къа­щегъэжьагъэу экстремальнэ аттракционхэм анэсэу Iофтхьабзэхэр зэхащэх. Мы илъэсым щынэгъон­чъэным имызакъоу, санитарнэ шапхъэхэм ягъэцэ­кIэн къыдалъытэныр пшъэ­рылъ шъхьаI.

Адыгеим къакIохэрэр чIыпIэ дахэхэм кIонхэ, шIуагъэ къытэу яуахътэ агъэкIон алъэкIыщт. Ахэм ащыщых зыми фэмыдэ чIыопсым ыкIи тарихъым ясаугъэтхэр: тыди щызэлъашIэрэ зыгъэпсэфыпIэу Лэгъо-Накъэ, поселкэу Гъо­зэрыплъ, Партизанскэ гъэхъунэр, дольменхэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу