ХэбзэшIу зэрэхъугъэу

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьа­матэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу Шъэо Аскэррэ, хэбзэшIу зэра­фэ­хъугъэу, бжыхьасэхэм яIожьыгъом чIыгу­лэжьхэм ахэ­хьэгъагъэх. Блыпэ мафэу кIуа­гъэм ахэр Кощхьэблэ, Джэджэ ыкIи Шэуджэн районхэм ащыIагъэх. ЫпэрапшIэу Къэралыгъо Советым — Хасэм идепутатхэу чIыгулэжьыным пылъхэм адэжь кIуагъэх. Апэу зихьасэхэр къаплъыхьагъэр Кощхьэблэ районым ит хъызмэтшIэпIэ анахь инэу, анахьыбэу чIыгу зылэ­жьыхэрэм ащыщэу депутатэу Зыхьэ Зураб зипащэр ары.

Мыгъэ Iуахыжьынэу коц гектар 650-рэ, хьэу — 50 ыкIи рапс гектар 300 ащ щапхъы­гъагъ. Хьэм иIожьын аухыгъ. Зураб къызэриIуагъэмкIэ, гу­рытымкIэ лъытагъэу ащ центнер 45-рэ къырахыгъ. Мы уахътэм коцымрэ рапсымрэ аIожьых. Гъатхэр къызехьэм ом зэхъокIыныгъабэу фэхъугъэм, зэ щтыргъукIыгъ, нэужым огъу­гъэ, яягъэ къэкIуагъ. Коц гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 45-рэ къеты. Гъэрэ мы хъызмэтшIапIэм къырихыжьыщтыгъэм егъэпшагъэмэ, ар центнер 20 фэдизкIэ нахь макI. Арэу щытми, лэжьыгъэм изытет ом иягъэ екIыгъэп, коцыр гъомылапхъэ зыхашIыкIырэ анахь дэгъухэм афэдэ хъугъэ. Ар Парламентым ипащэхэми къыхагъэщыгъ.

Зураб къызэриIуагъэмкIэ, рапсым ом зыпари ришIагъэп. Мы культурэр анахьыбэу федэ къэзыхьыхэрэм ащыщ, ау анахь къэгъэкIыгъуаехэм ясатыр хэт. Арэу щытми, мы хъыз­мэтшIапIэм ирапс урыгушхонэу хъугъэ. ГурытымкIэ лъытагъэу, зы гектарым центнер 27-рэ къы­щырахыжьы.

— Мыгъэ ом иягъэ къызэригъэкIуагъэм имызакъоу, бжы­хьасэхэм зыщяшIушIэнхэ фаеу, гъэтхасэхэр чIыгум зыщыра­гъэкIущтхэ уахътэр зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм зызщиушъомбгъурэм тефагъ.

Ау ащ пае тичIыгулэжьхэм яIоф­шIэн къагъэу­цугъэп, санитарнэ шапхъэхэр къыдалъытэ­хэзэ бжыхьасэхэми Iоф ада­шIагъ, гъэтхасэхэри апхъыгъэх, — къыхигъэщыгъ Владимир Нарожнэм.

Нэужым Парламентым идепутатэу Болэкъо Мыхьамэт зи­пэщэ хъызмэтшIапIэу ООО-у «Дондуковскэ элеваторым» игубгъохэм ащыIагъэх. Мыр анахь хъызмэтшIэпIэ инэу рес­публикэм итхэм ащыщ. Лэжьыгъэ чылэпхъакIэхэм яушэтыни ащ лъэшэу щыпылъых.

Мыгъэ Iуахыжьынэу бжы-хьэсэ коц гектар 2000-м ехъу, рапсэу 800 фэдиз ыкIи хьэ гектар 400 апхъыгъагъ. Хьэм иIожьын мыщи щаухыгъ. Мы­хьамэт къызэриIуагъэмкIэ, зы гектарым, гурытымкIэ лъыта­гъэу, центнер 54-рэ къытыгъ. Мы уахътэм коцымрэ рапсымрэ Iуахыжьых, азыныкъор хагъэкIыгъ.

Ом зэхъокIыныгъэу фэхъу­гъэхэр мы хъызмэтшIапIэм илэ­жьыгъэ егоуагъэхэп. Коцым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 50-м ехъу къыщыра­хыжьы, 60-м нэсэу къэзытырэ хьасэхэри яIэх, рапс гектарым центнер 30-м ехъу къеты.

Мэкъумэщ хъызмэтым илъэсыбэр езыпхыгъэ Владимир Нарожнэр хьасэхэр зэрэзэригъэлъэгъугъэхэм имызакъоу, хъызмэтшIапIэхэм шIыкIэу агъэ­федэхэрэм, чылэпхъакIэу апхъы­хэрэм, лэжьыгъэу халъхьагъэ­хэм зэряшIушIэхэрэм акIэуп­чIагъ, иеплъыкIэхэр къыриIотыкIыгъэх.

Мыхэм ауж Шэуджэн районымкIэ республикэ Парла­ментым идепутатэу Къэгъэзэжь Му­рат зипэщэ хъызмэтшIапIэу «Заря» зыфиIорэм кIонхэу щытыгъ, ау ащ бжыхьэсэ лэжьыгъэм иIожьын щаухыгъэу къы­чIэкIыгъ. Тызэрэщагъэгъозагъэм­кIэ, зэхэтэу зэкIэ Iуахыжьыгъэр пштэмэ, гурытымкIэ лъытагъэу, зы гектарым центнер 60-м ехъу къырахыгъ.

Мы районым ичIыгулэжьхэм ащыщэу Лъэустэнджэл Мадинэ Парламентым идепутатэп, ау ар зипэщэ хъызмэтшIапIэу ООО-у «Премиум» зы­фиIорэр республикэм анахь пэрытэу итхэм ащыщ. Ары ащ ихьасэхэми къызкIащыуцу­гъэхэр. Бжыхьэсэ коц гектар 1830-рэ, рапсэу 300 ыкIи хьэ гектари 170-рэ мыгъэ Iуахы­жьынэу халъхьэгъагъ. Хьэри рапсыри аIожьыгъах. ГурытымкIэ лъытагъэу центнер 55-рэ зы хьэ гектарым къырахыгъ, центнер 30-м ехъу рапсым къытыгъ. Коцым щыщэу гектар 700-м ехъур аIожьыгъах, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 60 къырахы.

Парламентым ипащэхэр бжы­хьасэу Iуахыжьыхэрэм ямыза­къоу, гъэтхэсэ лэжьыгъэу хъыз­мэтшIапIэхэм къагъэкIыхэрэри зэрагъэлъэгъугъэх. Тыгъэ­гъа­зэмрэ натрыфымрэ мы уахъ­тэм язытет уигъэрэзэнэу щыт, ау охътэ благъэм къемыщхымэ, огъур ягоощт.

Джащ фэдэу къэкIощт илъэсым Iуахыжьыщт бжыхьэсэ лэжьыгъэхэм япхъын чIыгур зэрэфагъэхьазырырэм, чылэпхъакIэу ащ пае мыгъэ апхъыгъэхэм, къэралыгъо IэпыIэгъум, нэмыкI лъэныкъохэм чIыгулэжьхэм адытегущыIагъэх.

Пстэумэ ауж Владимир ­Нарожнэмрэ Шъэо Аскэррэ яеплъы­кIэхэр къыраIотыкIызэ, алъэгъугъэм лъэшэу зэригъэрэзагъэхэр къыхагъэщыгъ. Лэжьыгъэу Iуахыжьырэр зэрэдэгъум, хьасэхэр зэрэкъабзэхэм, уц шIой, анахьэу амброзиер, зэрахэмытым, машIом щыухъу­мэгъэнхэм ищыкIэгъэ шэпхъэ пстэури зэращагъэцакIэрэм зэ­рарыгушхохэрэм къыкIагъэтхъыгъ.

Мыгъэ ом изытет чIыгулэжьхэм афэмыIорышIагъэми, лъэ­хъаным къыздихьыгъэ шIыкIакIэу агъэфедагъэхэм лэжьыгъэр къызэрэзэтырагъэнагъэр, мыгъэ зыгъэохъугъэхэр къыдалъытэзэ, къэкIорэ илъэсым зыфагъэхьазырынэу зэрэщыгугъыхэрэм Шъэо Аскэр къыкIигъэтхъыгъ. Мы мафэм зыдэщыIэгъэ хъызмэтшIэпIэ пэрытхэр яопыткIэ нэмыкIхэм, нахь цIыкIухэм, адэгощэнхэм фэшI семинархэр зэхэщэгъэнхэр игъоу зэрилъытэрэр къыIуагъ.

— Хыныгъо уахътэм хьасэхэр къэткIухьанхэр, тичIыгу­лэжьхэм яIофхэм язытет, лэ­жьы­гъэу республикэм къыщаугъоижьырэр зыфэдэм, шIыкIэу щыIэныгъэм къыздихьыгъэхэр зэрагъэфедэхэрэм защыдгъэ­гъозэныр шэнышIу хъугъэ, — къыIуагъ Владимир Нарожнэм. — Депутатыр цIыфхэм ялIыкIоу хадзыгъ, арышъ, ар щысэтехыпIэ хъун фае. Ащ фэшI, Парламентым идепутатэу чIыгулэжьыным пылъхэм адэжь пстэумэ апэу тыщыIагъ, нэужым тихъыз­мэтшIэпIэ пэрытхэм ащыщэу ООО-у «Премиумым» тыкъэ­кIуагъ. Илъэс пчъагъэкIэ узэ­кIэ­Iэбэжьэу непэрэ мафэр ебгъапшэмэ, тичIыгулэжьхэм хэхъоныгъэу ашIыгъэхэр нафэ мэхъух. Ахэм уарымыгушхон, къыхэмыгъэщынхэ плъэкIыщтэп. Лэжьыгъэм иIожьын непэ фэдэу рэхьатныгъэ хэлъэу аухынэу, кIэзыгъэ фэмыхъоу аугъоижьышъунэу, осэ дэгъукIи IуагъэкIышъунэу тафэлъаIо.

Владимир Нарожнэмрэ Шъэо Аскэррэ къызэраIуагъэмкIэ, Iоныгъо уахътэр имыкIызэ адрэ муниципальнэ образованиехэми ащыIэнхэу гухэлъ яI.

ХЪУТ Нэфсэт.