Республикэм ищытхъу аIэты

КъокIыпIэм испорт лъэпкъхэм зафэзыгъэсэрэ Кристина Морозовар Урысыем изэнэкъокъу хэлэжьэщт.— Ушу-саньдамкIэ ыкIи Къо­кIыпIэм IэкIэ ишъхьэзэкъо зэнэ­къокъухэмкIэ Урысыем спор­тымкIэ имастер 2019-рэ илъэсым хъугъэ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м ипащэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс. — Адыгэ къэралыгъо уни­верситетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт Кристина Морозовар щеджэ. Европэм, дунаим язэнэкъокъухэм хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыди­хыгъэх.

Урысыем ушу-саньдамкIэ и Кубок гъогогъуи 6, Урысыем изэнэкъокъу гъогогъуи 6 дышъэ медальхэр къащызыхьыгъэ пшъа­шъэр Мыекъуапэ щэпсэу.

— ГукIэгъу хэлъ, цIыфышIу, спорт лъэпкъхэм зафигъэсэнымкIэ гуетныгъэ ин къызыхегъафэ, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Нэмы­тIэкъо Аскэр. — Илъэсыбэ хъугъэу Кристинэ сырипащ, спортым фыщытыкIэу фыриIэм осэ ин фэсэшIы.

— Спортыр сшIогъэшIэгъон, — тизэдэгущыIэгъу къыхэлажьэ Кристина Морозовар. — Тренер-кIэлэегъаджэхэр IэпыIэгъу къызэрэсфэхъухэрэм ишIуагъэ-
кIэ зэнэкъокъухэм дэгъоу зафэсэгъэхьазыры.

2019-рэ илъэсым Адыгеим испортсмен ыкIи итренер анахь дэгъухэу республикэм къыщыхахыгъэхэм ащыщых Кристина Морозовамрэ НэмытIэкъо Аскэррэ. Зэнэкъокъухэм ахэлэжьэнхэм фэшI загъэхьазыры зыхъукIэ уахътэр сыдигъуи агъэлъапIэ.

— Кристина Морозовам ты­фэраз, — еIо физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ Институтым ипа­щэу Бгъуашэ Айдэмыр. — Дэгъоу еджэ, общественнэ Iофыгъохэм чанэу ахэлажьэ.

Бжыхьэм Урысыем изэнэкъо­къухэу щыIэщтхэм Кристина Морозовам зафегъэхьазыры. Дышъэр ушу-саньдамкIэ къыдихын, дунэе зэIукIэгъухэм ахэлэжьэн имурад.

Спортыр гукIэ къыхэзыхыгъэ пшъашъэм Адыгэ Республикэм ыцIэ лъагэу еIэты, игъэхъагъэхэм зэрахигъэхъощтым пылъ.