Лэжьыгъэм идэгъугъэ къыщыкIагъэп

Адыгеим ичIыгулэжьхэм мы мафэхэм етIупщыгъэу бжыхьэсэ лэжьы­гъэ­хэр Iуахыжьы. ПстэумкIи гектар 106825-рэ ар мэхъу.

Хьэр пстэумкIи гектар 14213-рэ хъущтыгъ, ар аIожьыгъах. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Ми­нистерствэ бэдзэогъум и 7-м тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, гурытымкIэ лъытагъэу, зы гектарым центнер 50 къырахыгъ, тонн 66230-рэ аугъожьыгъах. Анахьыбэу мыщ къизыхыгъэр, ар центнер 53,2-рэ, Джэджэ районым ичIыгулэжьхэр ары.

Коцым пстэумкIи гектар 92154-рэ рагъэубытыгъагъ. Блэ­кIыгъэ илъэсым аIожьынэу халъхьэгъа­гъэм нахьи ар гектар мин фэдизкIэ нахьыб. Ызыныкъо на­хьы­бэр Iуахыжьыгъ, гуры­тымкIэ лъы­та­гъэу, коц гектарым центнер 51-рэ къырахы. Мы уахътэм къау­гъои­жьыгъэр тонн 243704-рэ мэхъу.

МыщкIи Джэджэ районым пэрытныгъэр ыIыгъ. Ащ ичIыгу­лэжьхэм пстэумкIи коц гектар 23721-рэ халъхьэгъагъ, 10862-рэ хагъэкIыгъ. ГурытымкIэ лъытагъэу, центнер 54,4-рэ къырахы. Къыра­хырэмкIэ макIэу ахэм ауж итых Шэуджэн районым ичIыгулэжьхэр. Гектар 14150-рэ мы лэжьыгъэм рагъэубытыгъагъ, 8300-р аIожьыгъах, центнер 54-рэ къеты.
Коцым дакIоу рапсыр зыпхъы­гъагъэхэм аIожьы. ЗэкIэмкIи гектар 10178-рэ мэхъу. ГурытымкIэ лъытагъэу, центнер 23,5-рэ ащ къырахы. МыщкIи Джэджэ районыр апэ ит. За рапс гектарым, гурытымкIэ лъыта-гъэу, центнер 31,6-рэ къеты.

ГъэрекIо бжыхьэу лэжьыгъэр зыщыхалъхьагъэм къыщыублагъэу ом изытет чIыгулэжьхэмкIэ дэгъушхуагъэп. Зэ огъугъэ, гъат­хэм щтыргъукI къэхъугъагъ, етIа­ни ощх щымыIэр къыкIэлъы­кIуагъ. А зэпстэумэ лэжьыгъэм яягъэ рагъэкIыгъ. ЧIыгулэжьхэм, гъэмэ ягъэпшагъэмэ, бэкIэ нахь макIэу къизыхыжьхэрэр ахэтых. Арэу щытми, лэжьыгъэм идэгъугъэ иягъэ ригъэкIыгъэпышъ, осэ тэрэзкIэ IуагъэкIынэу мэгугъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.