«Зенит» тыфэгушIо

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэ­рэ купым щыкIорэм я 25-рэ ешIэгъухэр бэ­дзэ­огъум и 4 — 5-м щызэхащагъэх.

ЗэIукIэгъухэр

«Динамо» — «Арсенал» — 0:1, «Спартак» — «Тамбов» — 2:3, «Крылья Советов» — «Ростов» — 0:0, «Локомотив» — «Шъачэ» — 0:0, «Ахмат» — ЦСКА — 0:4, «Уфа» — «Урал» — 1:1, «Рубин» — «Оренбург» — 1:0, «Краснодар» — «Зенит» — 2:4.

Хэта агъэмысэрэр?

«Спартак» ауж къинэхэрэм ащыщэу «Тамбовым» текIон ылъэкIыгъэп. Тренер шъхьаIэу Доменико Тедеско зэрилъытэ­рэмкIэ, «Спартак» ныбжьыкIабэ зэрэщешIэрэм къыхэкIэу зэнэ­къокъум гъэхъагъэ щишIыным фэхьазырэп.

Д. Тедеско къыIомэ шIоигъор къыдгурэIо, ау опыт зиIэхэр сыда командэм зыкIыщемышIэщтхэр. Тренер шъхьаIэхэр, ешIакIохэр бащэрэ зэблахъухэба? «Спартак» шэн-хэбзэ шIагъохэр иIагъэх, хэгъэгум икомандэ анахьыжъхэм ахалъытэ. Арышъ, «Спартак» зыпкъ итэу ешIэным фэшI телъхьапIэхэм пащэхэр алъэрэмы­хъух. КъэкIощт уахътэм телъытагъэу Iоф зышIэ зышIоигъор телъхьапIэхэм алъыхъунэу щытэп.

Зы такъикъ къэнэгъагъэр

«Локомотив» «Шъачэ» дешIэзэ, зэIукIэгъур аухынымкIэ зы такъикъ къэнагъэу судьям пенальтир ыгъэунэфыгъ — «Шъачэ» иухъумакIо дысэу зэрешIагъэм фэшI «Локомотив» хэтэу Алексей Миранчук пенальтир ыгъэцэкIагъ. Iэгуаом лъэшэу ар зеом, къэлэпчъэпкъым тыригъэфагъ. 0:0-у пчъагъэр къэнэжьыгъ.

ЦСКА-р лъэкIуатэ

Никола Влашич, Федор Чаловыр ЦСКА-м къыхэщыгъэх, хъагъэм Iэгуаор радзагъ. ЦСКА-м итренер шъхьаIэу Виктор Гон­чаренкэм къызэриIуагъэу, командэр ыпэкIэ зэрэлъыкIотэщтым ишъыпкъэу фэбанэ.

«Ахмат» истадион щешIагъэу 0:4-у зэIукIэгъур шIуахьэу бэрэ къыхэкIыгъэп. Арэущтэу ЦСКА-р лъыкIотэщтмэ, медальхэм афэ­бэнэн ылъэкIыщт.

«Краснодар» мэгугъэ

Гъунэгъу краим икомандэу «Краснодар» «Зенит» зыIокIэм, текIоныгъэр къыхьыным фэхьазырыгъ. Футболым щыцIэрыIо Андрей Аршавиным къызэриIуагъэу, «Краснодар» «Зенит» нахь дэгъоу ешIэзэ, пенальтир Вандрсон зегъэцакIэм, Iэгуаор хъагъэм ридзэн ылъэкIыгъэп. Къэлэпчъэ­Iутэу Луневым Iэгуаор къызэкIидзэжьыгъ. А уахътэм 1:1-у пчъа­гъэр щытыгъ. Ащ ыуж пенальтир Дзюбэ дидзагъ.

«Краснодар» бэрэ ыпэкIэ илъыщтыгъ, дахэу ешIэщтыгъ, ау чIы зэщизым ухъумакIохэм хэу­къоныгъэ бащэ щашIыгъ.

«Зенит» зэкIэлъыкIоу гъогогъуи­тIо хэгъэгум дышъэ медальхэр къыщыдихыгъэх. Тренер шъхьаIэу Сергей Семак къыIуагъ къэ­кIощт илъэс ешIэгъум «Зенит» дышъэм зэрэфэбэнэщтыр. Сергей Семак бэдзэогъум и 5-м апэрэу тэтэжъ зэрэхъугъэм, «Зенит» дышъэр къызэрэдихыгъэм афэшI тыфэгушIо.

ЕшIэгъуи 4

Командэ пэпчъ ешIэгъуи 4 къыфэнагъ. Медальхэр зыхьыщтхэри, апшъэрэ купым хагъэ­кIыщтхэри илъэс зэнэкъокъум ыуж къэнэфэщтых.
ЧIыпIэхэр
1. «Зенит» — 62
2. «Локомотив» — 49
3. «Краснодар» — 45
4. ЦСКА — 43
5. «Ростов» — 43
6. «Уфа» — 33
7. «Динамо» — 32
8. «Урал» — 32
9. «Спартак» — 32
10. «Арсенал» — 31
11. «Шъачэ» — 30
12. «Рубин» — 30
13. «Тамбов» — 28
14. «Ахмат» — 27
15. «Кр.Советов» — 24
16. «Оренбург» — 23
Я 27-рэ

зэIукIэгъухэр
7.07, 18:30
«Тамбов» — «Ахмат»
7.07, 20:30
«Арсенал» — «Кр. Советов»
8.07, 16:00
«Оренбург» — ЦСКА
8.07, 18:00
«Зенит» — «Шъачэ»
8.07, 20:30
«Спартак» — «Локомотив»
8.07, 20:30
«Ростов» — «Уфа»
9.07, 17:00
«Урал» — «Динамо»
9.07,20:30
«Рубин» — «Краснодар»
ШъунаIэ тешъудз: «Краснодар» — «Динамо» — бэдзэогъум и 19-м зэдешIэщтых.