Гъэтэрэзыжьынхэм атегущыIэх

IофшIэнымкIэ Кодексым зэхъокIыныгъэ гъэнэфагъэхэр фэшIыгъэнхэмкIэ законо­проектэу «Единэ Россием» мэкъуогъум ыгузэгу Къэралыгъо Думэм рихьылIагъэм бэмышIэу Челябинскэ щытегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх партиеу «Единэ Россием» и Генеральнэ совет исекретарэу Андрей Турчак, IофшIэнымкIэ министрэу Антон Котяковыр, партием ифракциеу Къэралыгъо Думэм щыIэм ипащэ иапэрэ гуадзэу, гъэтэрэзыжьынхэр къыхэзыхыгъэхэм ащыщэу Андрей Исаевыр, Челябинскэ хэкум игубернаторэу Алексей Текслер, экспертхэр, IофшIэн язытыхэрэмрэ проф­союзхэмрэ ялIыкIохэр.

Хэкум ипащэхэми, хэбзэихъухьэ зэIукIэм идепутатхэми законым фа­шIыщт гъэтэрэзыжьынхэм къадырагъэ­штагъ. IофшIэнымкIэ министрэу Антон Котяковым гъэтэрэзы­жьынхэр игъоу ылъытагъэх. Сыда пIомэ IофшIэнымкIэ Кодек­сэу тапэкIэ зэрыгъуа­зэщтыгъэхэр джырэ Iофхэм язытет икъоу адиштэжьыщтыгъэп.

Андрей Турчак Iоф­тхьабзэм къыщи­Iуагъ законопроектым итегущыIэн шъолъыр­хэм щагъэпсынкIэнэу, предложениехэр бэ­дзэогъум и 10-м нэс къаугъоинхэу. Бэдзэогъум и 21-м апэрэу Къэралыгъо Думэм гъэтэрэзыжьынхэм щахэплъэнхэу ра­гъэхъухьэ.

IофшIэнымкIэ Кодексым фашIыщт гъэтэрэзыжьынхэм гъэрекIо къыщегъэ­жьагъэу зэрадэлажьэхэрэр шъугу къэтэгъэкIыжьы. «Единэ Россием» и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым ащкIэ Iоф­хэр нахь агъэпсынкIэнэу жъоныгъуа­кIэм и 1-м пшъэрылъ афишIыгъагъ. Ащ ыуж мазэ тешIагъэу къагъэхьазырыгъэ документыр партием ифракцие мэкъуогъум и 16-м Къэралыгъо Думэм рихьылIагъ.

IофшIэнымкIэ Кодексым гъэтэрэзыжьынэу фашIыщтхэм джыдэдэм зэрэхэгъэгоу щатегущыIэх. Iофтхьабзэхэм азыныкъо нахьыбэр бэдзэогъум зэрахьащт. Пермскэ краим, Самарскэ, Липецкэ хэкухэм ыкIи нэмыкI шъолъыр заулэмэ онлайн шIыкIэкIэ гъэтэрэзыжьынхэм ащатегущыIэщтых.

«Единэ Россием» ифракцие ипрофессионалхэр гъэтэрэзыжьынхэм затегущыIэхэ нэуж хэбзэгъэуцу зэIукIэхэм ямурад регион парламентхэр ахэм ахагъэплъэнхэу. Бжыхьэм Къэралыгъо Думэм предложение пстэуми щахэп­лъэнхэу рахъухьэ. 2021-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу гъэтэрэзыжьынхэм кIуачIэ яIэ хъунэу «Единэ Россием» хэтхэр мэгугъэх.

««Единэ Россием» ифракциеу Ады- гэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм щыIэм зэхэсыгъоу иIагъэм парламентариехэм Федеральнэ законэу «Урысые Федерацием IофшIэнымкIэ и Кодекс зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм ехьылIагъ» зыфиIорэм ипроект осэ дэгъу къыщыратыгъ, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, партием и Тхьаматэу Д. А. Медведевым ирегион общественнэ приемнэ ипащэу Шъэо Аскэр. – Коронавирусым зыкъы­зештэм организациябэмэ тапэкIи ащ фэдэ Iоф­шIакIэр зэрагъэфедэщтыр нэрылъэгъу къэхъугъ, IофшIэн зэфыщытыкIэхэм атегъэпсыхьэгъэ хабзэхэри аштэнхэ фае. Ащ фэдэ шэпхъэ правовой актыр ищыкIагъэу парламентариехэм алъытэ».

Депутатым къызэриIуагъэмкIэ, партием и Тхьаматэ ирегион общественнэ приемнэ мэкъуогъум и 29-м къыщегъэ­жьагъэу бэдзэогъум и 3-м нэс зэпэIэпчъэ шIыкIэм тетэу зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр цIыфхэм къащыфызэхафыгъэх. «Единэ Россием» ифракцие хэт депутатхэмрэ респуб­ликэм иведомствэхэм ялIыкIохэмрэ ащ хэлэжьагъэх. Юристхэм цIыфхэм консультативнэ IэпыIэгъу аратыгъ.