Новогорскэ зыщагъасэ

Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ иегъэ­джэн-зыгъэсэн зэхахьэ Москва хэкум икъалэу Новогорскэ щызэхищагъ.

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъасэхэу Мерэм Дамиррэ, кг 60, Ордэн Андзауррэ, кг 66-рэ, Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ рагъэб­лэгъагъэх.

— Егъэджэн-зэхахьэр бэдзэогъум и 3-м рагъэжьагъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлымэ. – Олимпиадэ джэгунхэм, Дунэе зэнэкъокъухэм ахэлэжьэщтхэр къыхэхыгъэнхэмкIэ игъэ­кIотыгъэ зэхахьэр мыгъэ апэрэу зэхащагъ.

Хэгъэгум дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Тао Хьасанбый, ащ игуадзэу Гъэунэ Андзор тиреспубликэ дэгъоу щашIэх. Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт Тао Хьасанбый къыухыгъ, Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм зыщигъасэзэ, спортым цIэрыIо щыхъугъ.

Новогорскэ щыкIорэ зэIукIэгъум хэлажьэх Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащыдэзыхыгъэ Мудрэнэ Бислъан, ТIуапсэ зыщызыгъэсэрэ Михаил Игольниковыр, Мыекъуапэ дэсэу иIэпэ­Iэсэныгъэ хэзыгъахъощтыгъэ Лаша Ломидзе, Шъхьащэфыжь зыщызыгъэсэрэ Блый Аюбэ, нэмыкIхэри.

Егъэджэн-зыгъэсэн зэхахьэр зэрэкIорэм, Тао Хьасанбый къыт­фиIотэщтхэ къэбархэм афэгъэ­хьыгъэхэр «Адыгэ макъэм» къы­щыхэтыутыщтых.