Адыгеим ипсэолъэшI шъхьаIэу, IофшIэным иветеранэу, къалэу Мыекъуапэ ицIыф гъэшIуагъэу ХъутIыжъ Аслъан Исмахьилэ ыкъом ыныбжь илъэс 80 мэхъу

Лъэпкъыр рэгушхо

Аслъан 1940-рэ илъэсым бэдзэогъум и 6-м Теуцожь районым ит къуаджэу Джэджэхьаблэ къыщыхъугъ. Къэбэртэе-Бэлъкъар къэралыгъо университетым иинженер-техническэ факультет 1963-рэ илъэсым къыухи, джащ щегъэжьа­гъэу игъэшIэ гъогу псэолъэшIыным фигъэIорышIагъ.

Трестэу «Адыгпромстроим» участкэм имас­терэу IофшIэныр щыри­гъажьи, лъэуянэ-лъэуянэу зиIэтызэ, трестым ипэщэ IэнатIэ нэсыгъ. А илъэс­хэм Аслъан зипэщэ трестым цIыфхэр зычIэсыщтхэ унэхэу псэупIэ мин пчъагъэ, псауныгъэм икъэу­хъумэн фэгъэзэгъэ сымэджэщхэу, культурэм иунэхэу, гъэсэныгъэм, те­гъэпсыхьэгъэ еджэпIэ зэ­фэшъхьафхэу, админист­ративнэ, социальнэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ мэхьанэ зиIэ псэолъабэ рес­­публикэм щаригъэшIыгъ. Ахэм адакIоу хэку промышленностым изыкъэ­Iэтын, зэфэшъхьаф Iоф­шIапIэхэм ягъэпсын иIа­хьышIу ахишIыхьагъ. Троллейбусхэр къалэм щызе­кIонхэу агъэпсы зэхъум, ащ дакIоу урамхэр зэтырагъэпсыхьагъэх, гъэпсэфыпIэ скверхэр, паркхэр дашIыхьагъэх. Аслъан зи­пэщэ трестым анахь узэрыгушхон псэуалъэу ышIыгъэхэм ащыщых: Адыгэ Республикэм и Правительствэрэ Къэралыгъо Советымрэ я Унэ, Адыгэ къэралыгъо уни­верситетыр, драматическэ театрэр, краеведческэ музеир, республикэ филармониер, Лъэпкъ бан­кыр, профсоюзхэм яунэ, связым иунэ, хьакIэщхэу «Мыекъуапэрэ» «Адыгеимрэ», Мыекъопэ псырыкIопIэ зэхэтым игидро­техническэ псыIыгъыпIэ­хэр ыкIи нэмыкIхэр. А илъэсхэм, зэрахьэгъэ Iоф­­хэм яшIуагъэкIэ, Адыге­им икъэлэ шъхьаIи, нэ­мыкI псэупIэхэми, уахътэм ади­штэхэу, ятеплъэрэ ядэхагъэрэ зэхъокIыгъэ хъугъэх.

Ахэм къахэкIэу Хъу­тIыжъ Аслъан къалэу Мые­къуапэрэ икъоджэ гупсэу Джэджэхьаблэрэ яцIыф гъэшIуагъэу агъэлъэгъуагъ. Урысыем изаслуженнэ псэолъэшI. Орденэу «Знак Почета», «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэ тын лъапIэр къыфагъэшъошагъэх.

Лъэхъанэу зыхэтхэм ади­штэу, осэшхо афашIэу, Адыгеим идышъэ кIэнэу алъытагъэмэ Ас­лъан зэу ащыщ. ШIэныгъэу иIэмрэ амалэу, лъэ­кIэу зэрихьэрэмрэ ыгъэ­псэуалъэхэзэ, псэо­лъэшI ныбжьыкIабэ ыпIунхэ, ыгъэсэнхэ ылъэкIыгъ. Ахэм ащыщыбэхэр Урысыем ыкIи Адыгеим язаслуженнэ псэолъэшI хъугъэх. Ящытхъу арагъаIоу непи ахэр республикэм фэлажьэх.

Зэрихьэрэ IофшIэным дакIоу ХъутIыжъ Аслъан хэкум щызэхащэрэ об­щественнэ-политикэ Iоф­тхьабзэхэм чанэу ахэ­лажьэщтыгъ. Ащ къыхэкIэу народнэ депутатхэм якъэлэ ыкIи яхэку Советхэм ядепутатэу пчъагъэрэ хадзыгъагъ. РСФСР-м и Апшъэрэ Совет (1990 — 1993-рэ илъэсхэм) ина­роднэ депутатыгъ. Адыгеимрэ Краснодар краимрэ ядепутат куп пэ­щэ­ны­гъэ дызэрихьэзэ, а лъэ­хъаным автоном хэкухэм ястатус зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ Урысыем и Апшъэрэ Совет Iофышхо щызэшIуихыгъ.

Урысые Хэгъэгум иэко­номикэрэ имылъку къэ­кIуапIэрэ зэхъокIыныгъэ­хэр зыщыфашIыгъэхэ лъэ­хъэнэ къиным, трестым иIофшIэн зэпымыунымкIэ бэ ащ зэшIуихын ылъэкIыгъэр. ПсэолъэшI базэр, трестым иинфраструктурэ, лэжьакIохэр къызэтыригъэнэжьынхэ ылъэкIыгъ. Непи трестыр, ОАО-у «Адыгпромстрой» хъужьыгъэу, ипшъэрылъхэр дэгъоу егъэцакIэх.

Уахътэр къэси, игупсэхэм, инахьыжъхэм, зэ­рэлъэпкъэу агъэлъапIэрэ гу­шъхьэлэжь дунаим Ас­лъан къыфигъэзэ­жьыгъ. Чабэми щыIагъ, хьаджэ хъугъэ. Ислъам диным къэ­бзагъэу, дэхагъэу хэлъыр цIыф жъу­гъэхэм икъоу алъыгъэIэсыгъэ­нымкIэ, цIыфхэм зэ­гуры­­Iоныгъэ ахэлъынымкIэ, лъытэныгъэ зэфа­шIы­ным­кIэ Iофтхьэбзэ инхэр зэшIуихыгъэх. Тхылъхэу «Путь истины», «Путь к Свету», нэмыкIэуи ытхыгъэхэр, диныр зылэ­жьы­хэрэм ямызакъоу, цIыф гъэсэгъабэмэ агъэпсэуа­лъэ. Аслъан ишIуагъэкIэ адыгэ таурыхъыми, ижъырэ орэдхэми, Iоры­Iуатэхэми ащыщыбэхэм лъэпкъ фольклорым яфэшъошэ чIыпIэ щагъоты­жьыгъ.

Ар цIыф зафэу, гукIэ­гъушхо хэлъэу гъэпсыгъэ. ИгъэшIэ гъогу дытетыгъэ­хэм, Iоф зыдишIагъэхэм, ыпэ къыщифагъэхэм уасэ афешIы, ыгукIэ афэраз ыкIи ахэр ыгъэгъуащэ­хэрэп. Иныбджэгъухэм, исэнэхьаткIэ зишIуагъэ къе­кIыгъэхэм, псэолъэ­шIыным иветеранхэм, трестым лъапсэ фэзышIыгъэхэм аIукIэныр, IэпыIэгъу афэхъуныр, гущыIэгъу ышIынхэр лъэшэу икIасэх.

ХъутIыжъ Аслъан шIогъэшIэгъонхэу щыIэныгъэ­ми, дунаим илъэныкъуабэми гъунэ алъефы, ынаIэ атыредзэ. Темыр Кавказым икъушъхьэлъэ чIыпIэ­хэм, мыл шыгухэм, кIэи­хэм, хъоухэм зынэмысыгъэ, зыдэмыхьагъэ, зы­дэмыкIоягъэ ахэтэп. ЧIыпIэжъхэм ацIэхэм, хъишъэу, хъугъэ-шIагъэу апылъхэм гъунэ алъефы. Къызщыхъугъэ къуаджэм щыпсэухэрэм гущыIэгъу-рэ IэпыIэгъурэ афэхъуныр, университетым къыщыдеджагъэхэм илъэс къэс аIукIэныр лъэшэу икIасэх. А пстэуми ыгу къаIэты, кIуачIэ къыхалъхьэ. Ахэм анэмыкIэу литературэм, музыкэм, искусствэм афэщагъ, адыгэ шэн-хабзэхэм, Iэпэщысэхэм япхыгъэу къыIотэнэу ышIэрэр бэ. Ахэр исабый­хэм ахилъхьани, шIу аригъэлъэгъуни ылъэкIыгъ. ЛIэ­шIэгъу ныкъом ехъу­гъэу Аслъанрэ ишъхьэгъу­сэу Люсерэ зэдэпсэух. Са­­быищ зэдапIугъ, унэгъо дахэхэр арагъэшIагъэх, джы пхъорэлъф цIыкIухэр адапIух.

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ Аслъан! ЩыIэныгъэм чIыпIэ дахэ зэрэщыуубытыгъэм, уиIэпэIэсэныгъи уишIэныгъи, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэ­кIыгъэхэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъыным ыкIи республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ чанэу узэрэфэлажьэрэм апае Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет хэт­хэр инэу къыпфэразэх. Непэ Iофэу бгъэца­кIэрэм ифэшъошэ уасэ къыфэтэшIы! Утэлъытэ! Уиюбилей фэшI тыпфэгу­шIо! Псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэшIурэ уиIэнхэу, лъэпкъэу укъызхэкIыгъэм­рэ Урысыемрэ яфедэ зы­хэлъ Iофэу бгъэцакIэрэм тапэкIи гъэхъагъэхэр щыпшIыхэзэ упсэу­нэу тыпфэлъаIо!

ГъукIэлI Нурбый.
Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет итхьамат.