Зэнэкъокъур упчIэхэм яджэуап

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм я 24-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

2019 – 2020-рэ илъэс зэнэ­къокъум кIэухэу фэхъущтыр къэ­шIэгъуае. Дышъэр «Зенит» ыхьыщтэу тэлъытэми, нэмыкI упчIэхэр ешIэгъу пэпчъ нахьыбэ мэхъух.


Тхьапша хагъэкIыщтыр?

2019 – 2020-рэ илъэс ешIэ­гъур заухыкIэ, апшъэрэ купым зы командэ е командитIу хагъэкIыщтэу зэхэщакIохэм къаIо. Унэшъо хэхыгъэ щыIэпышъ, я 15-рэ чIыпIэр къыдэзыхыщт командэри апшъэрэ купым къыхэнэжьынкIи пшIэхэщтэп.

Я 15 – 16-рэ чIыпIэхэр зыхьыщтхэр къэшIэгъуае, командэхэм гугъэр чIамынэу зэнэкъокъум хэлажьэх.

Анахь макIэмэ, команди 6-мэ рэхьат яIэп. Апшъэрэ купым къы­хэзыным тещыныхьэх «Крылья Советов», «Ахмат», «Оренбург», «Тамбов», «Рубин», фэшъхьафхэри. «Шъачэ» зэкIэлъыкIоу ешIэгъу заулэмэ текIоны­гъэр къащыдихи, гурыт чIыпIэхэр зыIыгъ командэхэм ащыщ хъугъэ. А. Кокориныр, А. Заболотнэр, нэмыкIхэри адыгэмэ ятарихъ къалэу Шъачэ икомандэ дэгъоу щешIэх.

Я 24-рэ зэIукIэгъухэр

«Урал» — «Тамбов» — 2:1, «Ростов» — «Арсенал» — 2:1, «Динамо» — ЦСКА – 0:0, «Рубин» — «Локомотив» — 0:2, «Спартак» — «Уфа» — 0:0, «Оренбург» — «Краснодар» — 0:3, «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1, «Ахмат» — «Шъачэ» — 1:1.

«Крылья Советов» Самара дэгъоу ешIагъэу плъытэ хъущт, ау «Зенит» къышIуихьын ылъэ­кIыгъэп. Артем Дзюбэ пенальтикIэ гъогогъуитIо «Крылья Советов» икъэлапчъэ Iэгуаор ди­дзагъ, «Зенит» текIоныгъэр къы­дихыгъ.

«Ахмат» иешIакIоу Денис Глушаковыр нахьыпэкIэ «Спартак» Москва хэтыгъ. Д. Глушаковыр «Спартак» къызыхагъэкIым, иIэпэIэсэныгъэ къыригъэIыхыгъэп. ЗэIукIэгъу пэпчъ къэлапчъэм Iэгуаор щыдедзэ. «Ахмат» «Шъа­чэ» зыдешIэм, Денис Глушаковым хъагъэм Iэгуаор дахэу ридзагъ.

Алексей Миранчук къахэщы

Миранчук зэшхэу Алексей ыкIи Антон Краснодар краим къыщыхъугъэх, щапIугъэх. НэбгыритIури «Локомотив» Москва хэтых, Урысыем футболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ щешIэх.

«Рубин» итренер шъхьаIэу Ле­о­нид Слуцкэм къызэриIуагъэу, командэм ипшъэрылъыр мыгъэ апшъэрэ купым къыхэнэжьыныр ары. «Локомотиврэ» «Рубинрэ» Казань зыщызэIокIэхэм, 2:0-у Москва икомандэ текIоныгъэр къыдихыгъ. Алексей Миранчук къэлапчъэм Iэгуаор гъогогъуитIо дидзагъ.

«Локомотив» ыкIи «Крылья Советов» мэкъуогъум и 20-м зызэдешIэхэм, 1:1-у зэIукIэгъур аухыгъ. Самарэ иешIакIохэм текIоныгъэр ахьыным пэблэгъагъэх. ЕшIэгъу уахътэр заухым, судьям такъикъи 5 къафыхигъэ­хъуагъ. Аужырэ нэгъэупIэпIэгъу­хэм Алексей Миранчук шъхьэкIэ Iэгуаом еуи, хъагъэм ридзагъ.

Алексей Миранчук «Локомотивым» хэтэу мыгъэ ешIэгъуищмэ ахэлэжьагъ, гъогъогуи 4 хъагъэм Iэгуаор ридзагъ.

Виктор Гончаренкэм къыгъэзэжьыгъ

ЦСКА-р «Зенит» зыдешIэм, 4:0-у Санкт-Петербург икомандэ текIоныгъэр къыдихыгъ. ЗэIукIэгъур заухым, гумэкI-гупшысэхэм ахэтэу ЦСКА-м итренер шъхьаIэу В. Гончаренкэм лъэIу тхылъ къытхыгъ – иIэнатIэ IукIыжьынэу.

Тренер шъхьаIэм клубым ипащэхэр зеушъыихэм, командэм къыгъэзэжьыгъ, IофшIэныри ригъэжьэжьыгъ. ЦСКА-р «Спартак» зыдешIэм 2:0-у текIуагъ, Николай Вашич гъогогъуитIо къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ.

Миодраг Божович…

Черногорием щыщ тренер цIэрыIоу Миодраг Божович аужырэ илъэсым «Крылья Советов» итренер шъхьаIэу щытыгъ. Командэр апшъэрэ купым къыхэзынымкIэ гумэкIыгъохэр щыIэх. Ащ къыпкъырыкIэу М. Божович иIэнатIэ IукIыжьыгъ.

Андрей Талалаевым игупшысэхэр

Урысыем икомандэ зэфэшъхьафхэм А. Талалаевым тренер шъхьаIэу Iоф ащишIагъ. «Химки» аужырэ илъэсым пэщэныгъэ дызэрихьагъ, «Крылья Советов» пащэ фашIыгъ.
— Хэгъэгум икомандэ анахь лъэшхэм ащыщэу «Локомотив» Москва зэIукIэгъур тшIуихьыгъэп. «Крылья Советов» иешIакIохэм сафэраз. ТапэкIэ тызэрэлъыкIо­тэщт шIыкIэхэм тягупшысэ, — къы­Iуагъ Андрей Талалаевым.

Апшъэрэ купым къыхэзыщт командэхэр къэшIэгъуае зэрэ­хъугъэм къыхэкIэу хэгъэгум изэ­нэкъокъу гъэшIэгъонэу макIо. Тыжьыныр, джэрзыр зыхьыщтхэри шIэхэу къэнэфэщтхэп.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 56
2. «Локомотив» — 47
3. «Краснодар» — 44
4. «Ростов» — 41
5. ЦСКА – 37
6. «Спартак» — 32
7. «Динамо» — 31
8. «Уфа» — 31
9. «Арсенал» — 28
10. «Шъачэ» — 28
11. «Урал» — 28
12. «Рубин» — 26
13. «Тамбов» — 25
14. «Ахмат» — 24
15. «Оренбург» — 23
16. «Крылья Советов» — 22.
Мэкъуогъум и 30-м ыкIи бэ­дзэогъум и 1-м я 25-рэ ешIэ­гъухэр апшъэрэ купым щыкIуагъэх.

Я 26-рэ ешIэгъухэр

04.07, 16:30
«Динамо» — «Арсенал»
04.07, 18:30
«Спартак» — «Тамбов»
04.07, 18:30
«Крылья Советов» — «Ростов»
04.07, 20:30
«Локомотив» — «Шъачэ»
04.07, 20:30
«Ахмат» — ЦСКА
05.07, 16:30
«Уфа» — «Урал»
05.07, 18:30
«Рубин» — «Оренбург»
05.07, 20:30
«Краснодар» — «Зенит»
Командэ пэпчъ ешIэгъуи 5 къыфэнагъ.

ЕмтIылъ Нурбый.