БэнакIохэм загъэхьазыры

Республикэм испорт еджапIэхэм защызыгъасэхэрэ бэнакIохэм хэгъэгу дунэе зэнэкъокъухэм зафагъэхьазыры.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Кристина Дюбинар тхэквондом щыцIэрыIу. Европэм изэнэкъокъу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къыщыдихыгъ, Урысыем изэIукIэгъухэм тIогъогогъо ды­шъэр къащихьыгъ. Урысыем и Кубок фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум медаль къыщыфагъэшъошагъ.

— Дунаим тхэквондомкIэ изэ­нэкъокъу Кристина Дюбинам зы­фегъэхьазыры, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м ипащэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс. — Тренерэу Василий Есиныр ары пшъашъэр зыгъасэрэр.

КаратэмкIэ, нэмыкI спорт лъэпкъхэмкIэ еджапIэм иныбжьыкIэхэр хэгъэгу, дунэе зэнэкъокъу­хэм ахэлэжьэщтых.

ЕмтIылъ Нурбый.