Адыгеим исхэм япроцент 81,98-мэ амакъэ атыгъ, процент 84,55-мэ Урысые Федерацием и Конституцие фашIыщт гъэтэрэзыжьынхэм къадырагъэштагъ

Адыгеим и ЛIышъхь: «Хэгъэгум политикэу щызэрахьэрэр лъагъэкIуатэ цIыфхэм ашIоигъу».

Урысые Федерацием и Конституцие гъэтэрэзыжьынхэр фэшIыгъэнхэмкIэ голосованиер аухыгъ. Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу, урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ регион къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат апэрэхэм ащыщэу ащ хэлэжьагъ, спортымкIэ Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэхэщэгъэ хэдзыпIэ чIыпIэу N 157-м ымакъэ щитыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, щынэгъончъэнымкIэ шапхъэхэр къыдалъытэзэ, хэу­къо­ныгъэхэр амышIэу Iофтхьабзэр зэхащагъ. ЦIыфхэм амакъэ зэратыгъэм нэбгырэ мин 1,6-м ехъу лъыплъагъ. Урысыем и Президент граждан обществэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ, цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэн­хэмкIэ и Совет илIыкIохэри ахэм ахэтыгъэх.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы пстэумкIи хэдзыпIэ чIыпIэ 264-рэ Адыгеим зэрэщызэхащэгъагъэр. Республикэм исхэм мэкъуогъум и 25-м къыщегъэжьагъэу бэдзэогъум и 1-м нэс амакъэ атынэу амал яIагъ. ХэдзыпIэм къекIолIагъэ пэпчъ итемпературэ ашыгъ, маскэхэмрэ Iалъэрэ къыратыгъ, хэдзыпIэхэм социальнэ дистанциер къащыдалъытагъ. Голосованием хэлэжьагъэхэм къаIуагъ УрысыемкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэр дэгъоу зэрэзэхащагъэр, мэфэ заулэкIэ амакъэ атын алъэкIынэу зэрашIыгъэр зэрэIэрыфэгъугъэр.

Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие къызэритыгъэмкIэ, Адыгеим исхэм япроцент 81,98-мэ амакъэ атыгъ. Процент 84,55-мэ Урысые Федерацием и Конституцие фашIыщт гъэтэрэзыжьынхэм къадырагъэштагъ, процент 14,66-мэ ахэм къадырагъэштагъэп.

Адыгеим ис нахьыжъхэри, ныбжьыкIэхэри чанэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх. Урысые общественнэ организациеу «Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» и Адыгэ регион штаб хэтхэми муниципальнэ образованиехэм яхэдзыпIэ чIыпIэхэм амакъэ ащатыгъ.

«Урысые Федерацием и Конституцие гъэтэрэзыжьынхэр фэшIыгъэнхэмкIэ зэрэ Урысыеу щыкIогъэ голосованиер политикэ хъугъэ-шIэгъэшхоу щыт. Сигуапэу къэсIон слъэкIыщт а Iофтхьабзэр Адыгеим дэгъоу зэрэщыкIуагъэр. Ащ къыгъэлъэгъуагъ Iофхэр республикэм зыпкъ зэрэщитхэр. Хэгъэгум политикэу щызэрахьэрэр, зэ­хъокIыныгъэу рагъэжьагъэхэр лъа­гъэкIуатэ цIыфхэм ашIоигъу. Адыгеим исхэр чанэу голосованием зэрэхэлэжьагъэхэм къегъэ­лъагъо цIыфхэм язэкъотныгъэ нахь зэрэпытагъэр, Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным нахь зэрэдырагъаштэрэр, «Единэ Россиер» кIэщакIо зыфэхъурэ Iоф­тхьабзэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм зэрэфэхьазырхэр», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.