Адыгеим исоциальнэ IофышIэхэм сомэ миллион 12,3-рэ фэдиз джыри къаратыщт

Зэпахырэ узэу коронавирусым зызеушъомбгъум со­ци­альнэ къулыкъухэм яIофышIэхэм мэхьанэу яIэм зыкъи­Iэтыгъ. Джы къызнэсыгъэм ахэм ащыщыбэхэр зифэIо-фашIэхэр агъэцакIэхэрэм ягъусэхэу, яунэ мыкIожьхэу стационар организациехэм ащыIэх, IэпыIэгъу зищыкIагъэхэм адэжь макIох, гъомылапхъэхэмрэ Iэзэгъу уцхэмрэ афахьых.

«Адыгеим щыпсэухэрэм игъом IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэм, къатефэрэ ахъщэ IэпыIэгъухэр зэраIукIэхэрэм мэхьанэ­шхо иI. НахьыбэрэмкIэ ар зишIушIагъэр республикэм исоциальнэ къулыкъухэм яIофышIэхэр ары», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Зигугъу къэтшIыгъэ отраслэм щылажьэхэрэм IофшIэн къин зэрагъэцакIэрэм пае къафыдеплъыгъэх. Социальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ стационар организациехэм, ахэм ащызэхэмыщэгъэ стационар отделениехэм яIофышIэхэу коронавирусыр къызыхагъэщыгъэхэм е ар къызэутэлIэнкIэ щынагъо зышъхьащытхэм адэлажьэхэрэм жъоныгъуакIэм къыщегъэжьагъэу кIэ­гъэгушIу мэхьанэ зиIэ ахъщэ араты.

Iофэу агъэцакIэрэм елъытыгъэу рес­публикэм имедицинэ IофышIэхэм сомэ мини 7,5-м къыщегъэжьагъэу сомэ мин 40-м нэс араты. А гухэлъхэм апае сомэ миллион 36-рэ къыхагъэкIыгъ, ащ щыщэу сомэ миллион 18,7-р Урысыем и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхэ­кIыгъ, ащ щыщэу сомэ миллион 24-р афагощыгъах.

Социальнэ IофышIэхэм тапэкIи ащ фэдэ ахъщэ аратыщт. Адыгэ Респуб­ликэм ыцIэкIэ Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Владислав Резник зыхэлэжьэгъэ зэхэсыгъоу мэкъу­огъум и 29-м лъэныкъуищ зыхэхьэрэ комиссием иIагъэм кIэгъэгушIу мэхьанэ зиIэ ахъщэу сомэ миллион 12-рэ мин 264-рэ хъущтыр социальнэ IофышIэхэм къафыхэгъэкIыгъэным къыщыдырагъэштагъ.

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Владислав Резник ишIуагъэкIэ а зэхэсыгъо дэдэм Адыгеим имедицинэ IофышIэхэм, IофшIэн къафэзыгъотыхэрэм социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэным апае джыри сомэ миллион 85,1-рэ къафыхэгъэкIыгъэным къызэрэщыдырагъэштагъэр шъугу къэтэгъэ­кIыжьы. А бюджет трансфертхэр Урысые Федерацием и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхагъэкIыщтых.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу