IэнатIэ зиIэр агъэпщынагъ

ООО-у «Газпром межрегионгаз мыекъуапэ» зыфиIорэм иIофышIэхэм ащыщэу IэнатIэ зы­Iыгъым цIыфхэм зызэрэфагъэзэгъэ лъэIур зэра­фимыгъэцэкIагъэмкIэ шапхъэу щыIэр ыукъуагъ.

А Iофым къэлэ прокуратурэр хэплъагъ ыкIи агъэмысэрэм административнэ пшъэдэкIыжь рагъэхьыгъ.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, газыр зыгъэфедэхэрэм ащыщ ипсэупIэ гъэстыныпхъэу къекIуалIэрэр щызэпагъэунэу ыкIи а уахъ­тэм къыщегъэжьагъэу исчетчик къыгъэлъэгъуагъэр зэ­рытхэгъэ тхьапэр къыратынэу «Газпром межрегионгаз Мыекъуапэ» зыфиIорэм зы­фигъэзагъ.

Хэбзэгъэуцугъэм ишапхъэхэм къызэрэдалъытэрэмкIэ, игъом ащ илъэIу фагъэцэкIагъэп. Мые­къопэ прокуратурэм иунашъокIэ организацием икъулыкъушIэ епхыгъэ Iофыр зэгъэшIужь хьы­кумым зэхифыгъ ыкIи адми­нистративнэ пшъэдэкIыжьэу та­зыр сомэ мини 5 ыпщынынэу тырилъхьагъ.

ЛъэIур зытыгъэм ылъэны­къокIэ зэрахьэгъэ хэукъоныгъэ­хэр дагъэзыжьыгъэх, икъу фэдизэу ишIоигъоныгъэ фа­гъэцэкIагъ.