Хьасанэкъо Мурат: «Урысые Федерацием и Конституцие фашIыщт зэхъокIыныгъэхэм хэгъэгум гъэхъэгъэ шъхьаIэу иIэхэр ащызэгъэуIугъэх, къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэмкIэ ахэр лъэпсэшIу хъущтых»

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, Урысые партиеу «Единэ Россием» ифракцие хэтэу Хьасанэкъо Мурат къалэу Мыекъуапэ игурыт еджа­пIэу N 11-м щызэхэщэгъэ хэ­дзыпIэ чIыпIэу N 151-м мэкъу­огъум и 29-м къакIуи, Урысые Федерацием и Конституцие фашIыщт зэхъокIыныгъэхэм зэрадыригъаштэрэмкIэ ымакъэ щитыгъ.

«Урысые Федерацием и Конституцие фашIыщт зэхъо­кIыныгъэхэм хэгъэгум гъэхъэ­гъэ шъхьа­Iэу иIэхэр ащызэгъэуIугъэх, къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэмкIэ ахэр лъэпсэшIу хъущтых. Гъэтэрэзыжьын пстэуми сэ адесэгъаштэ, Адыгэ Респуб­ликэми, Урысыеми арысхэм сыкъяджэ хэ­дзыпIэ чIыпIэхэм къякIолIэнхэшъ, агу къызэрариIорэм тетэу амакъэ атынэу», — хигъэунэфыкIыгъ Хьасанэкъо Мурат.

Мэкъуогъум и 25-м къыщегъэжьагъэу бэдзэогъум и 1-м нэс республикэм ихэдзыпIэ чIыпIэ 264-мэ цIыфхэм амакъэ ащатынымкIэ Урысые Федерациемрэ Адыгэ Республикэмрэ япащэхэм ищыкIэгъэ пстэури ашIагъ. ХэдзыпIэ чIыпIэхэм къякIуалIэхэрэм ятемпературэ ашы, маскэхэмрэ Iалъэхэмрэ къараты. Социальнэ дистанциери хэдзыпIэ чIыпIэхэм къащыдалъытэ.

Къандор Анзор.
Урысые Федерацием и Феде­ральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.