УплъэкIун 65-рэ зэхащагъ

Промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу Адыгэ Республикэм къызэрэщырагъэкIокIырэм пэуцужьырэ комиссием хэтхэр гъомылапхъэхэр щынэгъончъэнхэм, промышленность псынкIэм товархэу къыдигъэкIыхэрэр хэбзэнчъэу зэрагъэзекIохэрэм пэуцужьыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм ыкIи нэмыкIхэм ты­гъуасэ атегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къызэрэфишIыгъэм тетэу АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным зэхэсыгъор зэрищагъ.

Шапхъэхэм адимыштэрэ гъомылапхъэхэр, Iэзэгъу уцхэр республикэм нахь макIэу къыщырагъэкIокIыхэ зэрэхъугъэр мыщ щыхагъэунэфыкIыгъ. Ветеринар, фитосанитар уплъэкIунхэмкIэ Федеральнэ къулыкъум и Къыблэ гъэIорышIапIэ къызэритыгъэмкIэ, Iофхэм язытет нахьышIу хъунымкIэ зишIуагъэ къэкIуагъэр коронавирусым зимыушъомбгъуным пае шэпхъэ гъэнэфагъэхэр къызэрэда­лъытэхэрэр ары.

Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднем товархэр зэрэзэтырафырэ шIыкIэр зэраухэсыгъэм ыкIи уплъэкIун Iоф­тхьабзэхэм кIэухэу афэхъугъэхэм афэгъэхьыгъэу къафиIотагъ.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, шъон пытэхэр хабзэм димыштэу къызэрэдагъэкIыхэрэм ыкIи зэрэIуагъэкIыхэрэм ягъогупэ пыбзыкIыгъэнымкIэ мыгъэ Iофышхо ашIагъ. УплъэкIун 65-мэ якIэуххэм атетэу административнэ протокол 34-рэ зэхагъэуцуагъ.

Джырэ шапхъэхэм адимыштэрэ гъомылапхъэхэм яIугъэкIын епхыгъэ хэбзэукъоныгъэхэм якъыхэгъэщынкIэ унэшъо заулэ зэхэсыгъом щаштагъ.