Унашъохэм ягъэцэкIэн тегущыIагъэх

УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновым видеоконференцие шIыкIэм тетэу зэхищэгъэ зэхэсыгъом социальнэ мэхьанэ зиIэ пшъэрылъхэр къыздыхэлъытэгъэ унашъохэу хьыкумым ышIыгъэхэм шIуагъэ къытэу ягъэцэкIэн щытегущыIагъэх.

Мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу щытыгъэх зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи зышъхьащымытхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм, хэкIыр хэбзэнчъэу зыщаратэ­къурэ чIыпIэхэр ыкIи хэбзэгъэу­цугъэм димыштэу ашIырэ псэуалъэхэр щыгъэзыегъэнхэр. Республикэм ыцIэкIэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Владимир Устиновым пэублэ псалъэ къышIызэ, зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи зышъхьащымытхэм яфитыныгъэхэр зэте­гъэу­цожьыгъэнхэмкIэ, чIыопсым икъэухъумэн ыкIи псэолъэшIыным алъэныкъокIэ хьыкум унашъоу щыIэхэр Къыблэ федеральнэ шъолъырым хэхьэрэ субъектхэм дэх имыIэу агъэцэкIэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ.

Мыщ епхыгъэу къэгущыIа­гъэх УФ-м игенеральнэ прокуратурэ ЮФО-мкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Константин Сомовымрэ хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу ипащэ иапэрэ гуадзэу Ольга Помигаловамрэ. Iофхэм язытет уасэ къыфи­шIыгъ УФ-м и Генеральнэ прокурор игуадзэу Андрей Кикоть.

Зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэм социальнэ мэхьанэшхо зэряIэр Адыгеим и Лышъхьэ къыхигъэщыгъ.

— Сабыйхэм апашъхьэкIэ пшъэдэкIыжьышхо зэрэтхьырэр дэгъоу къыдгурэIо. Зянэ-зятэ зимыIэжьхэр ыкIи зышъхьащымытхэр мыщ дэжьым анахь шъхьаIэх, сыда пIомэ ахэм анахь лъапIэу яIэр чIанагъ. Мыхэм IэпыIэгъу тафэ­хъуным иIофыгъо сыдигъуи мэхьанэшхо етэты. ТапэкIи ар лъыдгъэкIотэщт. Мы илъэ­сым шапхъэхэм адиштэрэ псэупIэхэр ядгъэгъотынхэм сомэ миллиони 115-рэ фэдиз пэIутэгъахьэ. Ащ щыщэу сомэ миллиони 100-м кIахьэрэр республикэ бюджетым, сомэ миллион 15 фэдизыр — федеральнэ гупчэм къатIупщы. Ащ ишIуагъэкIэ нэбгырэ 98-мэ яфэIо-фашIэхэр гъэцэкIагъэхэ хъущт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.