Сомэ миллион 85,1-рэ пэIуагъэхьащт

Бюджет ахъщэм икIэрыкIэу игощын фэгъэзэгъэ лъэныкъуищ хъурэ комиссием УФ-м и Къэралыгъо Думэ, ФедерациемкIэ Советым ыкIи УФ-м и Правительствэ илIыкIохэр игъусэхэу Адыгэ Республикэм ахъщэ тедзэ IэкIэгъэхьэгъэнымкIэ унашъо ышIыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, шъолъырым ыпашъхьэ щыт социальнэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ федеральнэ гупчэр IэпыIэгъу къазэрэфэхъурэм, пандемием илъэхъан мыщ фэдэ ахъщэ тедзэ республикэм къызэрэфатIупщыгъэм мэхьанэшхо яI.

Федеральнэ хэбзэ къулыкъу­хэм шIуагъэ къытэу Iоф адэшIэгъэным УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Владислав Резник иIахьышхо зэрэхэлъыр КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ.

Комиссием унашъоу ышIы­гъэмкIэ, сомэ миллион 39,9-м ехъур коронавирусыр къызэузыгъэ цIыфхэм IэпыIэгъу афэ­хъу­хэрэ ыкIи непэ пшъэдэ­кIыжьышхо зыхьырэ медици- нэм иIофышIэхэм атырагощэщт. Ащ нэмыкIэу, медицинэ ыкIи нэмыкI къулыкъушIэхэу мэхьанэшхо зиIэ IофшIэныр зыгъэцакIэхэрэм, зэпахырэ узыр къызпыхьагъэхэм IэпыIэгъу афэхъухэрэм сомэ миллион 31,4-м ехъу афатIупщыщт.

Джащ фэдэу бэ­дзэр IофшIэнымкIэ щыIэ гумэкIыгъохэр нахь макIэ шIыгъэным фытегъэ­псыхьэгъэ Iофтхьэбзэ тедзэхэм ягъэцэкIэн сомэ миллион 13,7-м ехъу пэIуагъэхьащт.
Мылъкур межбюджет трансферт шIыкIэм тетэу УФ-м и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхагъэкIыщт.
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу