Оперативнэ штабым изэхэсыгъу

Коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ шъолъыр оперативнэ штабым изэхэсыгъоу иIагъэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу Iофхэм язытет зыфэдэм къытегущыIагъэх АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустемрэ Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднемрэ.

КъызэраIуагъэмкIэ, зэпахырэ узыр къызпыхьагъэхэмкIэ къэгъэлъэгъоныр процент 1,1-рэ мэхъу. Мы тхьамафэм къыкIоцI сымаджэ хъугъэхэм япчъагъэ хэхъуагъ, мы аужырэ чэщ-зыма­фэм коронавирусыр нэбгырэ 51-мэ къяузыгъэу агъэунэфыгъ. Пандемиер зыщыIэм щыубла­гъэу шъолъырым щыпсэурэ 1898-мэ мы узыр къахагъэ­щыгъ, пневмониер нэбгырэ 200-м ехъумэ къяолIагъ. Мы мафэхэм сымаджэхэм япчъагъэ хэпшIыкIэу нахьыбэ зыщыхъугъэхэр къалэу Мыекъуапэ, Тэхъутэмыкъое ыкIи Мыекъопэ районхэр арых.

Непэрэ мафэм ехъулIэу мы узыр къызпыхьэгъэ нэбгырэ 311-мэ амбулаторнэу яIазэх, шъолъырым ит госпиталитIум нэбгырэ 271-рэ ачIэлъ. Реанимацием нэбгыри 6 илъ, ИВЛ аппаратым зи пыгъэнагъэп. Зыгъэпсэфыгъо мафэхэм нэбгиритIу лIагъэ. Зым жъоныгъуа­кIэм и 7-м щегъэжьагъэу еIазэщтыгъэх, адрэм ипсауныгъэ изытет хьылъэ дэдэу мэкъуо­гъум и 17-м сымэджэщым къа­щэгъагъ. Ушэтын тедзэу зэхащэхэрэм ауж ядунай зэрахъо­жьыгъэм лъапсэу фэхъугъэр къэнэфэщт.

Мы лъэныкъомкIэ непэ зыпкъ­итыныгъэ зэрэщымыIэр, арышъ джэгухэм, хьадагъэхэм цIыфхэр бэу ащызэхэмыхьанхэм мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. Ар зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэ­ным лъыплъэнхэу муниципалитетхэм япащэхэм, муфтиятым ыкIи епархием афигъэпытагъ. Iофхэм язытет нахь дэи мыхъу­ным фэшI санитарнэ шапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэм ренэу гъунэ лъафын зэрэфаер ахэм джыри зэ агу къыгъэкIыжьыгъ.

— Коронавирусыр къыз­пыхьэгъакIэхэм алъэныкъокIэ ушэтынхэр зэхэщэгъэнхэр, узыр къя­олIэным лъапсэу фэхъугъэр зэгъэшIэгъэныр ыкIи псынкIэу зэхэфы­гъэныр пшъэрылъ шъхьа­Iэх. АщкIэ оперативнэ штабым хэтхэм зэпхыныгъэ пытэ зэдыряIэн фае. Анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэр профильнэ министерствэмрэ Роспотребнадзорымрэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Режимэу щыIэм игъорыгъоу текIыжьыгъэным ыкIи отраслэ зэфэшъхьафхэм IофшIэныр рагъэжьэжьыным афэшI санитарнэ шапхъэхэр зэкIэ гъэцэкIэгъэнхэ зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ. ГущыIэм пае зекIоным епхыгъэхэр къызэIухыжьыгъэнхэмкIэ апэрэ едзыгъом къыды­хэлъытагъэу экскурсионнэ объектхэм, шапхъэу щыIэхэр зыгъэцэкIэнхэ амал зиIэ предприятиехэм ащыщхэм яIофшIэн апэ рагъэжьэжьынэу агъэнафэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу чIыпIэ 2113-рэ зиIэ хьакIэщ 44-мэ цIыфхэр рагъэблэгъэнхэм фэ­хьазырых. Коронавирусым зы­зэриушъомбгъурэм икоэффициент елъытыгъэщт ахэр къызызэIуахыжьыщтхэ мафэр.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.