Нэхэе Юр: «ЦIыфхэм тарихъ шIэжь яIэным ехьылIэгъэ гъэтэрэзыжьынхэм мэхьанэшхо ясэты»

Ветеранхэм (пенсионерхэм) я Адыгэ республикэ Фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIоу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Хъ. Б. Андырхъуаем ыцIэкIэ щытым ипащэу Нэхэе Юрэ я 153-рэ хэдзыпIэ чIыпIэм ымакъэ щитыгъ. Гъэзетэу «Адыгэ ма­къэм» икорреспондент дишIыгъэ зэдэгущыIэгъум ащ зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Урысые Федерацием и Консти­туцие фашIыщт гъэтэрэзыжьын пстэуми адырегъаштэ. Нэхэе Юрэ ишIошIкIэ, Урысые Федерацием и Конституцие зэхъокIыныгъэу фашIыщтхэм цIыфхэм яшIуагъэ къякIыщт. ЛэжьакIом лъытэныгъэ фэшIыгъэным, тарихъ шъыпкъагъэм рыгъозэнхэм, социальнэ зэфагъэ щыIэным, унэгъо кIоцIым илъ хэбзэшIу­хэр къызэтегъэнэжьыгъэнхэм яхьылIэгъэ гъэтэрэзыжьынхэм мэхьанэшхо зэряIэр Фондым ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.


«Социальнэ къэралыгъом хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ, цIыфхэм ящы­IэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ Урысыеми, Адыгеими джыдэдэм бэ щашIэрэр. Ащ фэдэ Iоф­­тхьэб­зэ­шIу­хэр лъы­гъэ­кIотэ­­гъэн­хэмкIэ лъэп­сэ пытэ ищы­кIагъ. Гъэтэрэзы­жьынхэу Конституцием фашIыщтхэм ащ иамал къатыщт. НыбжьыкIэхэм пат­риотическэ пIуныгъэ дэгъу ягъэгъотыгъэныр, ахэм щыIэныгъэм чIыпIэ гъэнэфагъэ щягъэубытыгъэныр зигъо Iофыгъохэм ащыщых. ЦIыфхэм тарихъ шIэжь яIэным ехьылIэгъэ гъэтэрэзыжьынхэр хэгъэгум и Конституцие зэрэфашIыщтхэм мэхьанэшхо есэты», — хигъэунэфыкIыгъ Нэхэе Юрэ.