Неущ рагъэжьэщт

КIэлэцIыкIоу зыныбжь илъэсищым ехъугъэу 16-м шIомыкIыгъэхэм афагъэнэфэгъэ зэтыгъо ахъщэ тынэу сомэ мин пшIырыпшI мэкъуогъу мазэм афэтIупщыгъэныр зэрэдунаеу зэлъызыкIугъэ коронавирусым зэрарэу къыхьыгъэр унагъохэм нахь афэгъэпсынкIэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм ащыщ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр ары ащ кIэщакIо фэхъугъэр.

УФ-м IофшIэнымкIэ ыкIи цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, мэкъуогъум и 1-м ащ итын субъектхэм ащырагъэ­жьагъ. Мэфэ заулэм кIэлэцIыкIу нэбгырэ миллион 15 фэдизмэ афатIупщыгъ, къэнагъэри мэфипшI нахьыбэ темышIэу атыгъ. ПстэумкIи нэбгырэ миллион 21-м ехъумэ мы ахъщэ IэпыIэгъур аIукIагъ. Сомэ миллиарди 197,2-рэ къэралыгъом ибюджет къыхэхыгъэу ащ пэIуигъэхьагъ.

УФ-м и Президент унашъоу къышIыгъэм тетэу, ар къызтефэхэрэм къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал щатыгъэ лъэIу тхылъым нэмыкI зыпари арагъэгъэхьазырыгъэп. УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд испециалистхэм зэпстэури къаугъоигъ.

Джыри мары блэкIыгъэ тхьамафэм къэралыгъом ипащэ джэпсалъэу къышIыгъэм мыщ фэдэ ахъщэ тедзэ бэдзэогъу мазэми аратыным кIэщакIо зэрэфэхъу­рэр къыщиIуагъ. Джы сомэ мин пшIырыпшIыр къэхъугъакIэхэм къащыубла­гъэу зэкIэ зыныбжь илъэс 16-м шIомыкIы­гъэхэм афагъэкIощт. Мыр къызте­фэ­хэрэм лъэIу тхылъ атыжьын ищыкIагъэп, нахьыпэкIэ ахъщэ IэпыIэгъоу къа­ты­гъэхэм апае ПенсиехэмкIэ фондым ыгъэхьазырыгъэхэм къапкъырыкIыхэзэ, ар къатIупщыщт.

УФ-м и Президент унашъом кIэтхэгъах, неущ, бэдзэогъум и 1-м, ахъщэр афатIупщынэу рагъэжьэщт.

ХЪУТ Нэфсэт.