ЛIымыщэкъо Рэмэзан: «Лъэпкъ зэгурыIоныгъэм игъэпытэн фэIорышIэщтых»

Общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан къыфэгъэзэгъэ хэдзыпIэ чIыпIэм бэмышIэу кIуи, Урысые Федерацием и Конституцие фашIыщт гъэтэрэзыжьынхэм зэрадыри­гъаштэрэмкIэ ымакъэ щитыгъ. Общественнэ институтхэм хэ­хъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ, лъэпкъ зэгурыIоныгъэм икъэу­хъу­мэнкIэ гъэтэрэзыжьынхэм мэхьанэшхо зэряIэр ащ хигъэу­нэфыкIыгъ. Джащ фэдэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан къызэриIуагъэмкIэ, зыпкъ ит политикэ курсыр экономикэ хэхъоныгъэм­кIэ амалышхоу щыт.

«Гъэтэрэзыжьынхэм ащыщыбэхэр политикэ зыпкъ­- и­тыны­гъэмрэ суверенитетым­рэ якъэухъумэн фэIорышIэщтых. Тэ, цIыф лъэпкъыбэ зыщызэдэпсэурэ Адыгеим исхэм, ащ мэхьанэшхо зэриIэр къыдгурэIо. Хэгъэгум пэщэ дэгъу иI, республикэми зэхъокIыныгъэшIухэр зэрэ­фэхъугъэхэр тинэрылъэгъу. Ащ фэдэ гъэтэрэзыжьынхэр хэгъэгум иэкономикэ ихэхъо­ныгъэ фэ­IорышIэщтых», — хигъэ­унэфыкIыгъ ЛIымыщэкъо Рэмэзан.