Лъэпкъ шIэжьыр пхыращы

Дунэе Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо куп онлайн зэхахьэу иIагъэм лъэпкъ Iофыгъохэм ягъэцэкIэн щытегущыIагъэх.

Тыркуем, Иорданием, Из­раиль, Германием, Голландием, Урысыем, Европэм инэмыкI къэралыгъохэм я Адыгэ Хасэхэм ахэтхэр зэхахьэм хэлэжьагъэх.

ГумэкIыгъо Iофыгъохэм ащыщэу апэу зытегущыIагъэхэр цIыфхэм япсауныгъэ изытет ары. Зэпахырэ узым зыщау­хъумэнымкIэ хэкIыпIэу къагъотыгъэхэр зэфахьысыжьыгъэх. Шъолъыр зырызхэм узым за­къыщиIэтынэу ригъэжьэгъагъ. Шыкур. Джырэ уахътэ цIыфхэм рэхьатныгъэ яI, ящыIакIэ зыпкъ еуцожьы.

Гум икIырэ IэпыIэгъухэр

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан шIушIэ IэпыIэгъухэм язэхэщэн фэгъэзагъэу щытыгъ.

— Хэгъэгу зэфэшъхьафхэм къа­рыкIыжьыгъэхэ тилъэпкъэгъухэу Хэкужъым къэзыгъэзэ­жьыгъэ­хэм ящыIакIэ тылъы­плъагъ, Iэ­пыIэгъу зищыкIагъэхэм ти­шIуагъэ ядгъэкIыгъ, — къыIуагъ ЛIымыщэкъо Рэмэзан.

Сирием щыщ студентхэу тиреспубликэ щеджэхэрэм гъомылэпхъэ, нэмыкI Iахьхэр ара­тыгъэх. Успенскэ районым щы­псэурэ къуаджэхэм Дунэе Адыгэ Хасэм (ДАХ) хэтхэр ащыIагъэх. Шъхьащэфыжь дэс­хэм аIукIагъэх, ящыIэкIэ-псэукIэ зыщагъэгъозагъ. Унэгъо 300-мэ IэпыIэгъу афэхъугъэх.

Тэхъутэмыкъое районым икъуаджэу Пэнэхэс IэкIыб къэ­ралхэм къарыкIыжьыгъэхэ ти­лъэпкъэгъухэу дэсхэм Адыгэ Хасэм илIыкIохэр аIукIагъэх, Iахь хэхыгъэхэр аратыжьыгъэх.

Шыу Хасэм ишIушIагъи зэхахьэм къыщыхагъэщыгъ. Iахь 75-рэ унагъохэм афищагъ.

Хэкужъым къэзыгъэзэжьы­гъэхэр, студентхэр, IэпыIэгъу нахь зищыкIагъэхэр пэшIоры­гъэшъэу Адыгэ Хасэм зэригъэ­шIагъэх, ащ ишIуагъэкIэ Iэпы­Iэгъу Iофыгъохэр псынкIэу зэхащагъэх.

Зэгъусэхэу хэлэжьагъэх

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэхэр щыIэ­ныгъэм хэгъэгъозэгъэнхэмкIэ Гупчэм ипащэу ГъукIэлI Асхьадэ иIофшIэгъухэр республикэ общественнэ движениеу ­«Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан зэгъусэхэу зэхэщэн Iофхэр агъэцэкIагъэх. IэпыIэгъу зыфэхъущтхэр къыхагъэщыгъэхэ къодыеп, псынкIэу алъыIэсыгъэх.

Хабзэм икъулыкъушIэхэмрэ общественнэ движениехэмрэ зэгъусэхэу Iофхэр зэрагъэцэ­кIагъэхэм шIушIэ IэпыIэгъум имэхьанэ хэпшIыкIэу зыкъыригъэIэтыгъ. ЛъэкI зиIэхэр, районхэмрэ къалэхэмрэ яадминистрациехэм якъулыкъушIэхэр зэхэщэн Iофхэм кIэщакIо афэ­хъугъэх.

ЦIыфхэм алъыIэсынхэмкIэ шIыкIэу къагъотыгъэр щыIэныгъэм дештэ. ЕгъэжьапIэу ашIыгъэм ылъапсэ агъэпытэщт.

ЗэлъыIэсыкIэ амалхэр

ДАХ-м онлайн зэхахьэр зэ­рэзэхищагъэм шIуагъэу хэлъыр зэхахьэм къыщыхагъэщыгъ. ПсынкIэу гъэцэкIэгъэн фэе Iофыгъохэм атегущыIэнхэм, унашъохэр аштэнхэм афэшI он­лайныр агъэфедэщт.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым адыга­бзэм изэгъэшIэнкIэ он­лайныр, нэмыкI зэлъыIэсыкIэ амалхэр щагъэфедэх. Тилъэпкъэгъухэу Хэкужъым къэзы­гъэ­зэжьыгъэхэм, анахьэу студентхэм, адыгабзэр зэрагъэшIэ­нымкIэ кIэлэегъаджэхэр къа­фагъотых.

ЛIымыщэкъо Рэмэзан къызэрэтиIуагъэу, Адыгеим къэзыгъэзэжьыгъэхэ тилъэпкъэгъухэм, тиеджапIэхэм якIэлэеджа­кIохэм ныдэлъфыбзэр нахьышIоу зэрагъэшIэнымкIэ онлайным игъэфедэн пылъ кIэлэ­егъаджэхэр къагъотыщтых, Iофыр лъагъэкIотэщт.

Краснодар краим ишапсыгъэ къуаджэхэм Адыгэ Хасэм илIыкIохэр ащыIагъэх, шIушIэ IэпыIэгъухэр алъагъэIэсыгъэх. Адыгабзэм изэгъэшIэн къуаджэхэм зэращызэхащэхэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм ­Адыгэ Хасэм зэфэхьысыжьхэр ща­шIыщтых.

Гупшысэхэм язэфэхьысыжь

ДАХ-м ипрезидентэу Сэхъу­рэкъо Хьаутий адыгабзэм изэгъэшIэн фэгъэхьыгъэу онлайн зэхахьэм къыщыгущыIагъ. Ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн лъэпкъ гупшысэр щыпхырыщыгъэн зэ­рэфаем иеплъыкIэхэр къыри­IолIагъэх.

Тыркуем ис тилъэпкъэгъухэм язэхэт хасэу КАФФЕД-м итхьаматэу Йилдыз Шекерджи, Израиль ит адыгэ къуаджэу Кфар-Камэ и Адыгэ Хасэ ипащэу Нэпсэу Зэчэрый, нэмыкIхэм яеплъыкIэхэри лъэпкъ гупшысэм къыпкъырэкIых. Адыгабзэм изэгъэшIэн шIэныгъэлэжьхэр, гъэсэныгъэм, культурэмрэ искусствэмрэ яIофышIэхэр нахь чанэу хэгъэлэжьэгъэнхэм ягу­пшысэхэр къэгущыIагъэхэм къа­Iотагъэх, унашъохэр рахъу­хьагъэх.

КъэкIощт Iофтхьабзэр Iоныгъо мазэм зэхащэн ямурад.

Тизэхахьэхэр

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» игъэ­цэкIэкIо куп изэхахьэ Конституцием изэхъокIыныгъэхэм, ДАХ-м изичэзыу зэIукIэгъу ща­штэгъэ унашъохэм, нэмыкI­хэм щатегущыIагъэх.

Лъэпкъ пэпчъ иныдэлъфы­бзэ, итарихъ зэригъэшIэным имэ­хьанэ къэIэтыгъэным, цIыф­хэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэ­ным яхьылIэгъэ зэхъокIыныгъэ­хэр Урысыем и Конституцие хэтхэгъэнхэ фаеу къэгущыIа­гъэхэм хагъэунэфыкIыгъ.

Болэкъо Аслъан, ЦIыкIушъо Аслъан, Тхьапшъэкъо Альберт, фэшъхьафхэу Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо куп хэтхэр шIушIэ IэпыIэгъухэм зэрахэлэжьагъэ­хэм, хасэм иунашъохэр зэрагъэцэкIэщтхэм къатегущыIагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэм арытхэр: IэпыIэ­гъум хэлажьэх.