Къоджэ Аслъан: «Конституцием фашIыщт гъэтэрэзыжьынхэм тигъэхъагъэхэр къэтыухъумэнхэмкIэ, тарихъ шъыпкъагъэр амыукъонымкIэ мэхьанэшхо яIэщт»

Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъан Мыекъуапэ ихэдзыпIэ чIыпIэу N 172-м ымакъэ щи­тыгъ. Конституцием фашIыщт гъэтэрэзыжьынхэм, Хэгъэгу зэо­шхом ехьылIэгъэ тарихъ шIэжьым икъэухъумэн фэгъэхьыгъэхэри ахэм зэрахэтхэу, мэхьанэшхо яIэу ащ елъытэ.


«Коронавирусым зызэриу­шъомбгъурэм емылъытыгъэу мыгъэ — Хэгъэгу зэошхом Те­кIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зыщыхъу­гъэм патриотическэ Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафхэр тиреспубликэ щызэрахьэх. Тарихъыр зэщагъэкъо­нэу, совет­скэ цIыфхэм Хэгъэгу зэошхом мэхьанэу щыряIагъэр къырагъэIыхынэу зэрэфежьэ­хэрэм епхыгъэу мы аужырэ илъэс­хэм ащ фэдэ Iофтхьабзэхэр нахьыбэу зэхащэхэ хъугъэ. Конституцием фашIыщт гъэтэрэзыжьынхэр ащ фэдэ Iоф­хэм ялъыгъэкIотэн фэIоры­шIэщтых, тигъэхъагъэхэр къэ­тыухъумэнхэмкIэ, тарихъ шъыпкъагъэр амыукъонымкIэ ахэм мэхьанэшхо яIэщт», — хигъэу­нэфыкIыгъ Къоджэ Ас­лъан.