Коцым фежьагъэх

Адыгеим ичIыгулэжьхэм мы мафэхэм етIупщыгъэу бжыхьэсэ лэ­жьы­гъэр Iуахыжьы. ПстэумкIи гектар 106825-рэ ар мэхъу.

Бжыхьэсэ хьэ гектар 14213-у апхъыгъагъэм иIожьын тхьама­фэм ехъугъ зырагъэжьагъэр, нахьыбэрэхэм аухыгъ. АР-м мэкъу — мэщымкIэ и Министерствэ мэ­къуогъум и 29-м тызэрэщигъэ­гъозагъэмкIэ, гурытымкIэ лъы­тагъэу, зы гектарым центнер 46,4-рэ къырахы, тонн 55444-рэ аугъоижьыгъах. Анахьыбэу мыщ къизыхыгъэр, ар центнер 55-рэ, Красногвардейскэ районым ичIыгулэжьхэр ары.

Джащ фэдэу Тэхъутэмыкъое районымрэ Адыгэкъалэрэ анэмыкIырэмэ коцым иIожьын ащырагъэжьагъ. ПстэумкIи гектар 92154-рэ мэхъу. БлэкIыгъэ илъэсым аIожьынэу халъхьэгъагъэм нахьи ар гектар мин фэдизкIэ нахьыб. ГурытымкIэ лъытагъэу, коц гектарым центнер 48,6-рэ къырахы.

Мы уахътэм Джэджэ районым ичIыгулэжьхэр къырахыжьырэмкIэ апэ итых. Ахэм пстэумкIи коц гектар 23721-рэ яI, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 53,5-рэ къеты. МакIэу ахэм ауж итых Шэуджэн районым ичIыгулэжьхэр. Гектар 14150-рэ мы лэжьыгъэм рагъэубытыгъ, центнер 52-рэ къырахы.

Рапсыр зыпхъыгъагъэхэм ащыщ­хэри ащ иIожьын ыуж ихьагъэх. ЗэкIэмкIи гектар 10178-рэ мэхъу. Мыекъопэ ыкIи Теуцожь районхэм ячIыгулэжьхэр ары мы ма­фэхэм Iузыхыжьырэр. ГурытымкIэ лъытагъэу, зы гектарым центнер 23,5-рэ къырахы.

Синоптикхэм къызэратырэмкIэ, мэфэ благъэхэм ощххэр мэкIэщтых, нахьыбэрэм фэбэщт. Ар къызфагъэфедэзэ, тичIыгулэжьхэм бжыхьэсэ лэжьыгъэр игъом зэрэ­Iуахыжьыщтыр нафэ. Къадэхъунэу тэри тафэлъаIо.

(Тикорр.).