Зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх

КIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ художественнэ творчествэмкIэ я Дунэе фестиваль-зэнэкъокъоу «Адыгеим ижъогъожъыехэр» зыфиIорэр мэкъуогъум и 27 – 29-м щыIагъ.


Иорданием щыщ адыгэ пшъэшъэжъыеу Имана Бишэ зэнэкъокъум ишIухьафтын шъхьа­Iэ (Гран-при) къыфагъэшъошагъ. Ащ тыгу къыддеIэу тыфэгушIо, тапэкIи гъэхъагъэхэр ышIынхэу, ыпэкIэ лъыкIотэнэу фэтэIо.

Фестивалым изэфэхьысыжьхэм афэгъэ­хьыгъэ тхыгъэ тигъэзет къыхиутыщт.

ЕмтIылъ Нурбый.