ГъэIорышIэкIо компаниехэм афагъэпытагъ

Коронавирусым зызэриушъомбгъурэм къыхэкIыкIэ Мыекъопэ къэлэ прокуратурэр зылъыплъэрэ шъолъыр чIыпIэхэм ащыпсэурэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ зэдагъэфедэрэ чIыпIэхэр дезин­фекцие зэрашIыхэрэр ыуплъэкIугъ.

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ячIэ­хьапIэхэр ыкIи зэдагъэфе­дэрэ чIыпIэхэр мафэ къэс гъэIорышIэкIо компаниехэм дезинфекцие ашIын фаеу Адыгеим и ЛIышъхьэ унашъоу ышIыгъэр аукъуагъэу къыхи­гъэщыгъ.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, дез­инфекцие Iофтхьабзэхэр игъом зэрахьанхэмкIэ ищыкIэгъэщт ахъщэр къалэм игъэIорышIэкIо компаниехэм ащыщхэм къыхагъэкIыгъэп. Ащ дакIоу, дезинфекцие Iофтхьабзэхэр щынэгъончъэу зэрэзэрахьащт шIыкIэхэм афэгъэхьыгъэу фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ащы­псэухэрэм икъоу макъэ ара­гъэIугъэп.

ГъэIорышIэкIо компании 3-мэ япащэхэм хабзэр зэраукъуа­гъэмкIэ ыкIи цIыфхэм япсау­ныгъэ зэрар къыфахьынымкIэ пшъэдэкIыжь зэрахьырэмкIэ къэлэ прокуратурэм тхыгъэхэр афыригъэхьыгъэх.

Нэужым а компаниехэм хэу­къоныгъэхэр дагъэзыжьыгъэх, джырэ уахътэм дезинфекцие Iофтхьабзэхэр рагъэкIокIых.