Гъэсэныгъэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу зэхащэрэ гъэсэныгъэм шIуагъэу ыкIи гумэкIы­гъоу къызыдихьыхэрэм защытегущыIэгъэхэ Iэнэ хъурае мы мафэхэм Мыекъуапэ щыкIуагъ. Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъ общественнэ ор­ганизациеу «Адыгэ Республикэм ибзылъфыгъэхэм я Союз» зыфиIорэр.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ, псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ, АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ министерствэхэм ялIыкIохэр, Адыгэ къэралыгъо университетым, Мыекъопэ къэ­ралыгъо технологическэ университетым яIофышIэхэр, кIэлэегъаджэхэр, нэмыкIхэри.

Пэублэм зэхэщакIохэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, Iэнэ хъураем пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу зэхащэрэ гъэсэныгъэм гумэкIыгъоу къызыдихьыхэрэр агъэунэфынхэр, ахэр зэхафынхэр ары.

Сэкъатыныгъэ зиIэхэм я Урысые обществэ икъутамэу Адыгеим щыIэм итхьаматэу Агъыржьэнэкъо Симхъан къызэриIуагъэмкIэ, гъэсэныгъэм исистемэ къэралыгъом мэхьа­нэшхо щеубыты. ЦIыфым шIэны­гъэ зэригъэгъотын гухэлъ иIэ­мэ, шIыкIэ зэфэшъхьафхэр къызфигъэфедэнхэ ылъэкIыщт.

— Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу зэхащэрэ гъэсэныгъэм гумэкIыгъоу пылъыр бэп. Ахэм ащыщ студентым ищыкIэгъэ материалыр ежь-ежьырэу къыгъотын зэрэфаер. Илэгъухэм ренэу зэрахэмытыр, ахэм гущыIэгъу зэрафэмыхъурэр гумэкIыгъохэм ахэтэлъытэ, — къыIуагъ Агъыржьэнэкъо Симхъан. — Къыхэзгъэщы сшIоигъу цIыфым шIэныгъэ зэрэзэригъэгъотыгъэ шIыкIэм IофшIэпIэ чIыпIэ къыгъотыныр зэремылъытыгъэр. ЧIыпIэр къыозытырэр пстэуми апэу зэплъырэр шIэныгъэу пIэкIэлъыр ары.

АР-м и Парламент гъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адыря­IэнымкIэ икомитет итхьаматэу Шэуджэн Тембот мыщ фэдэ шIыкIэм шIуагъэу къытырэм къытегущыIагъ. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, къэралыгъор сыд фэдэ гузэжъогъу чIыпIэ ифа­гъэми, цIыфмэ шIэныгъэ аригъэгъотын амал иI. Ар пстэуми анахь шъхьаIэу зэрэщытым зэхэсыгъом къекIолIагъэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.