Ацумыжъ Казбек: «Социальнэ гарантиехэм яхьылIэгъэ гъэтэрэзыжьынхэу Конституцием фашIыщтхэр игъо шъыпкъэу сэлъытэ»

Тарихъ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, Адыгэ къэралыгъо университетым идоцентэу, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым тарихъымкIэ иотдел ипащэу, Пшызэ шъолъырымрэ Адыгеимрэ шIэныгъэмкIэ язаслуженнэ Iофы­шIэшхоу, шIэныгъэмкIэ Дунэе Адыгэ Академием ичлен-корреспондентэу Ацумыжъ Казбек Конституцием фашIыщт гъэтэрэзыжьынхэм афэгъэхьыгъэ голосованием хэлэжьагъ, мы хъугъэ-шIагъэм тарихъ мэхьанэ зэриIэр хигъэунэфы­кIыгъ.


Конституцием фашIыщт гъэтэрэзыжьын пстэуми зэрадыригъаштэрэр ащ къы­Iуагъ. Анахьэу игъо дэдэу ылъытагъэхэр социальнэ гарантиехэм: лэжьэпкIэ анахь цIыкIум къыщымыкIэу къаратыным, ным, кIэлэцIыкIухэм, унэгъо кIоцIым илъ шIуа­гъэхэм, патриотизмэм якъэухъумэн япхыгъэхэр ары.

«Тэ ыпэкIэ тэплъэмэ, зэхъокIыныгъэшIухэм алъапсэ непэ дгъэтIылъын фае. Гъэтэрэзыжьынхэр Конституцием зэрэфашIыщтхэр тарихъ хъугъэ- шIэгъэшхо хъущт. Тащыщ пэпчъ гъэтэрэзыжьынхэм апае ымакъэ ытызэ, политикэ системэ пытэм игъэпсын хэлажьэ. Тихэгъэгу хэхъоныгъэ езыгъэшIыщт, тицIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъезыгъэIэтыщт амал шъхьаIэхэм ар зэу ащыщ», — хигъэунэфыкIыгъ Ацумыжъ Казбек.